Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sprostredkovateľského orgánu – SIEA na verziu 6.2

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 6.2, účinnú od 7.10.2022.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na možnosť využitia preddavkových platieb pre prijímateľov v rámci Výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74 a skúsenosti z praxe.