Aktualizácia harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

 

MH SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 25. septembra 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 6, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, ktoré nájdete na stránke www.opvai.sk