Aktualizácia č. 2 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie OP KaHR

Dňa 10.02.2011 nadobudla účinnosť “Aktualizácia č. 2 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. Predmetom uvedenej aktualizácie Usmernenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“) je „Inštrukcia k vypĺňaniu priebežnej a záverečnej MS cez verejný portál ITMS“ (ďalej len „Inštrukcia“).

 

Inštrukcia má prijímateľovi slúžiť ako záväzná všeobecná metodická príručka RO pre OP KaHR určená prijímateľom v rámci všetkých výziev OP KaHR v gescii MH SR.


Inštrukcia k vypĺňaniu priebežnej a záverečnej MS cez verejný portál ITMS (.doc)

 

V rámci uvedenej inštrukcie upriamujeme Vašu pozornosť okrem iného na časti pojednávajúce o predĺžení harmonogramu a skrátení harmonogramu. (str. 8 Inštrukcie)

Pre účely výziev, ktorých implementáciu má v gescii NARMSP slúži zároveň naďalej „Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Monitorovacej správy projektu (Priebežnej a Záverečnej) a Následnej monitorovacej správy projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS“ zo dňa 10. novembra 2010, ktoré bolo v nadväznosti na vydanú Inštrukciu MH SR doplnené v časti 2.2 Povinné prílohy k dokladovaniu zabezpečenia informovania a publicity o ďalšiu povinnú prílohu.

 

S platnosťou od 11. júna 2011 administruje výzvy spojené s podporou rozvoja malého a stredného podnikania Slovenská inovačná a energetická agentúra.