Ako môžu poukážky zo Zelenej domácnostiam II využiť bytové domy

Poukážky z národného projektu Zelená domácnostiam II môžu využiť bytové domy na kotly na biomasu a slnečné kolektory. Od roku 2019 bude podpora pre bytové domy dostupnejšia, ale oprávnené na jej využitie sú naďalej len tie, ktoré spĺňajú stanovené podmienky.

„Ešte pred podaním žiadosti je v každom prípade potrebné overiť, či bytový dom spĺňa všeobecné podmienky podpory. Odporúčame vopred získať potrebné súhlasy a povolenia, vybrať dodávateľa energetického auditu a zhotoviteľa. Prípravu určite netreba podceniť, pretože inštaláciu je nutné zrealizovať do 3 mesiacov od vydania poukážky,“ zdôraznil komunikačný manažér Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

Cieľom národného projektu Zelená domácnostiam II, ktorý je spolufinancovaný z európskych zdrojov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, je zvýšiť inštalovaný výkon zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. S tým súvisia aj podmienky, za akých môžu bytové domy v projekte využiť podporu.

Oprávnené sú iba domácnosti

Pomoc z národného projektu je určená výhradne pre domácnosti. „Všetky byty v bytovom dome, ktorý získa podporu, musia byť vo výlučnom vlastníctve fyzických osôb – občanov alebo obcí a vyšších územných celkov. Družstevné byty alebo byty v majetku podnikateľov bránia získaniu poukážky. Určité obmedzenia podnikania platia aj pre prenájom a účtovanie nákladov na energiu v bytových a nebytových priestoroch v dome. Najmä z uvedených dôvodov bol už v pilotnom projekte počet žiadostí bytových domov nízky,“ vysvetlil S. Jurikovič. Všetky podmienky stanovené v projekte musí žiadateľ spĺňať minimálne v deň predloženia žiadosti o poukážku a dva roky od dátumu uvedeného na doklade o inštalácii zariadenia v domácnosti a jeho uvedení do prevádzky.

Energetický audit

Bytový dom je oprávnený žiadať o poukážku, len ak energetický audit potvrdí, že v dôsledku využívania podporeného zariadenia nepríde k odpojeniu od centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov CZT, a tiež to, že teplo nie je dodávané z takzvaných účinných systémov CZT. Jednoduchšiu situáciu tak určite majú bytové domy, ktoré majú vlastnú kotolňu. Úlohou energetického audítora je zároveň posúdiť, či boli realizované všetky vhodné opatrenia na zníženie spotreby tepla na vykurovanie alebo prípravu teplej vody. Ak nie, mal by ich navrhnúť. Výkon podporeného zariadenia by mal byť nadimenzovaný už na stav budovy po realizácii úsporných opatrení.

Spôsob uprednostnenia sa zmenil

Rovnaké povinné podmienky pre bytové domy platili aj v minulosti. Vyššiu šancu získať poukážku v projekte Zelená domácnostiam II majú bytové domy vďaka tomu, že sa zmenil spôsob uplatňovania uprednostňujúcich kritérií. Pri určovaní poradia vydávania poukážok sa v pilotnom projekte zohľadňoval nielen čas potvrdenia žiadosti, ale lepšiu pozíciu ovplyvňovalo aj splnenie uprednostňujúcich kritérií. Rodinné domy si mohli oproti bytovým uplatniť o jedno kritérium navyše. Záujem o poukážky bol vyšší ako možnosti podpory, a tak žiadosti bytových domov zostávali väčšinou na konci poradia neuspokojené. V novom projekte informačný systém zoraďuje žiadosti už len podľa času, kedy boli kompletne elektronicky podané, a uprednostňuje sa vyššou sumou podpory.

Kto má nárok na vyššiu podporu

Poukážka môže pokryť maximálne 50 % z oprávnených nákladov na zariadenie vrátane inštalácie. Celkový podporený výkon zariadenia závisí od počtu bytov, pri kolektoroch je to maximálne 1 kW na byt, pri kotloch na biomasu 7 kW na byt. Príspevok pre bytové domy môže byť vo výške 400 až 440 € na inštalovaný kW výkonu zariadenia v prípade slnečných kolektorov a 80 až 88 € na kW pri kotloch na biomasu. Nižšie zo sadzieb sú základné, o 10 % vyššie sadzby sú určené pre bytové domy, ktoré splnia uprednostňujúce kritérium týkajúce sa centralizovaného zásobovania teplom. „Kritérium je splnené, ak je bytový dom umiestnený v oblasti, kde nie je vybudovaný systém CZT. Ak je v oblasti systém CZT vybudovaný, bytový dom uprednostňujúce kritérium síce nespĺňa, ale o poukážku požiadať môže,“ spresnil S. Jurikovič.