63. Výzva zameraná na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa  22.05.2020 výzvu zameranú na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63.

Podpora v rámci Výzvy je zameraná na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, a to za účelom vlastnej spotreby alebo distribúcie konečným spotrebiteľom.

Úplné znenie Výzvy a prílohy sú dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať:
tel.: +421 2 58 248 451 , e-mail: esif@siea.gov.sk
v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 9.00-12.00
utorok v čase od 9.00-12.00 a od 13.00 -15.00