Vrátiť sa na normálnu verziu

50. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 29.3.2019 Výzvu zameranú na Výstavu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na Výzvu je 30 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 3. 2019

Typ výzvy: otvorená

Úplné znenie Výzvy a prílohy sú dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk .

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať:

tel.: +421 2 58 248 462, e-mail: esif@siea.gov.sk

v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 9.00-12.00

utorok v čase od 9.00-12.00 a od 13.00 -15.00