48. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na zníženie energetickej náročnosti verejných budov až do výšky 3 milióny €. Výzvu s týmto zameraním v celkovej hodnote 50 miliónov € vyhlásila Slovenská inovačná agentúra 21. 12. 2018.

Podporované sú komplexné projekty so systematickými opatreniami, ktoré vyplynú z energetických auditov. Projekty môžu zahŕňať opatrenia zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, ako aj výťahov. V rámci obnovy je možné navrhnúť aj opatrenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Minimálna výška príspevku je 70 000 €, maximálna 3 milióny €. Príspevok môže v prípade subjektov ústrednej správy pokryť 100 % oprávnených výdavkov, v prípade subjektov verejnoprávnych ustanovizní je to 95 %. Projekty je nutné zrealizovať do 2 rokov od účinnosti zmluvy.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na Výzvu je 50 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 21. 12. 2018

Typ výzvy: otvorená

 

Úplné znenie Výzvy a prílohy sú dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk

 

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať:

tel.: +421 2 58 248 462, e-mail: esif@siea.gov.sk

v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 9.00-12.00

utorok v čase od 9.00-12.00 a od 13.00 -15.00