46. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

SIEA ako SO pre OP KŽP vyhlásila dňa 20.12.2018 výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2018-46.

 

Cieľom podpory je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. V prípade malých a stredných podnikov môže podpora dosiahnuť 50 % z oprávnených výdavkov na projekt, pre veľké podniky je stanovený limit do 45 %. Výška podpory je od 200 000 € do 2 000 000 €.

Podporené budú len opatrenia vyplývajúce z energetických auditov, ktoré budú obsahovať ekonomické, environmentálne a technické hodnotenie navrhovaných opatrení. Podmienkou podania žiadosti o príspevok je predloženie energetického auditu vypracovaného odborne spôsobilou osobou, na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na Výzvu je 50 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2018

Typ výzvy: otvorená

 

Úplné znenie Výzvy a prílohy sú dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk

 

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať:

tel.: +421 2 58 248 451, e-mail: opkzp@siea.gov.sk

v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 9.00-12.00

utorok v čase od 9.00-12.00 a od 13.00 -15.00