Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výzvy č. 30

Slovenská inovačná a energetická agentúra informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP  v rámci výziev číslo 39, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu a vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacu s ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

 

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci výzvy č. 30 v 9.  hodnotiacom kole (do 28.6.2019) – predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.7.2020.