Usmernenie č. 1 k výzve č.59 – OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa  29.10.2020 Usmernenie č.1  k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch – kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2019-59 .

 

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD

Cieľom Usmernenia č. 1 k 59. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 je najmä:

–        posun termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy o 1 mesiac, na 30.11.2020. Interval medzi uzávierkami jednotlivých kôl ostáva nezmenený;

–        precizovanie podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP) č. 14 Podmienka oprávnenosti aktivít projekt;

–        doplnenie možnosti zmeny a zrušenia výzvy v súlade s § 57 ods. 1 a 3 v čase krízovej situácie v zmysle zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto usmernením SO pre OP KŽP mení 59. výzvu na predkladanie ŽoNFP, zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch v súlade s § 57 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 29.10.2020.