seminár SIEA - Trenčín

Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach – výhody a obmedzenia

 

O praktických riešeniach pri zabezpečovaní zelenej elektriny pre rodinné domy sa bude hovoriť na seminári Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach – výhody a obmedzenia, ktorý sa uskutoční 16. 10. 2015 počas medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne. Súčasťou seminára je panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia distribučných spoločností. 

 

 

Bohužiaľ, registrácia na seminár je uzatvorená.

 

Vzhľadom na naplnenie kapacity miest na sedenie v  prednáškovej sále je registrácia uzatvorená. Máte však možnosť zaregistrovať sa na čakaciu listinu. Akonáhle sa niekto z prihlásených účastníkov odhlási, budeme záujemcov kontaktovať v poradí, v akom sa prihlásili. Záujemcovia o účasť na seminári, ktorí sa vopred nezaregistrovali, prípadne nedostali potvrdenie účasti, sa budú môcť podujatia zúčastniť len v prípade, že v sále zostane voľná kapacita  na sedenie, prípadne na státie.

 

Na podujatí sa bude hovoriť o podmienkach podpory malých fotovoltických zariadení v domácnostiach a technických požiadavkách projektu Zelená domácnostiam. Ďalšie prednášky budú venované základným predpokladom efektívneho využitia fotovoltiky v režime on grid, off grid a pri hybridných systémoch. Rozoberať sa budú aj dosiahnuteľné energetické a ekonomické výsledky. Cieľom seminára je zároveň poskytnúť užitočné odporúčania, ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej elektriny.

Súčasťou podujatia je aj panelová diskusia na tému „Otvorene o podmienkach pripojenia malých zdrojov v zelených domácnostiach do distribučných sústav“. Vlastníci rodinných domov, ale aj zhotovitelia zodpovední za inštaláciu zariadení budú mať príležitosť priamo od najzainteresovanejších získať informácie o detailoch, ktoré s pripájaním súvisia. Účasť na diskusii  potvrdili zástupcovia troch distribučných spoločností. K dispozícii sú základné témy diskusie. Ďalšie otázky pre diskustujúcich môžu záujemcovia zasielať už vopred na e-mailovú adresu poradenstvo@siea.gov.sk.

Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Seminár sa bude konať v areáli výstaviska EXPO CENTER v pavilóne č. 1 na poschodí od 9. 30 h.Vstupenku na veľtrh si zabezpečuje každý individuálne.

Vstup na seminár je bezplatný. Vzhľadom na veľký záujem o účasť a obmedzenú kapacitu sály je možné sa prihlásiť už len na čakaciu listinu prostredníctvom elektronického formulára a na seminár prísť do 9.20 h. Po tomto termíne bude umožnený vstup aj ďalším záujemcom, ale len do naplnenia kapacity sály.

Program

09.00 Registrácia účastníkov
09:30 Podmienky podpory malých zariadení na vyžívanie OZE,
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.00 Technické požiadavky, oprávnené výdavky, výška podpory a postup pri registrácii zariadení,
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.30 Fotovoltické systémy v rodinných domoch – možnosti, ekonomika, odporúčania,
Pavel Šimon, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu
11.00 Ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej energie, (zvukový záznam – mp3, 21 MB, pri prehrávaní odporúčame uložiť do počítača alebo otvoriť v novom okne)
Matej Gálus, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu
11.30 PANELOVÁ DISKUSIA: Otvorene o podmienkach pripojenia malých zdrojov v zelených domácnostiach  do distribučných sústav
Matúš Leskovjanský, Západoslovenská distribučná, a.s., Miloš Herman, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Marek Csala, Východoslovenská distribučná, a.s., Kvetoslava Šoltésová, SIEA, Michal Ilovič, SIEA, Pavel Šimon, SAPI, Matej Gálus, SAPI
12.30 Občerstvenie

Témy panelovej diskusie:

1. Požiadavky na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009

 • Ako má domácnosť, prípadne zhotoviteľ postupovať v prípade hybridného systému? Musí sa nahlasovať aj hybridný systém, ktorého menič nedodáva vôbec nič do distribučnej sústavy ani ju inak neovplyvňuje a sústavu používa len ako doplnkový zdroj v prípade nedostatku elektriny v akumulátoroch?
 • Kto bude zabezpečovať pripojenie – potvrdenie funkčnosti ostrovného systému?
 • Ak majiteľ má starý elektromerový rozvádzač na dome, bude požadovať regionálna distribučná spoločnosť jeho premiestnenie pri inštalácii fotovoltického systému na hranicu nehnuteľnosti?
 • Aké požiadavky pri pripojení malého zdroja majú regionálne distribučné spoločnosti navyše okrem zákonných?
 • Akým spôsobom budú regionálne distribučné spoločnosti riešiť prebytky z produkcie fotovotických systémov? Do akej miery budú povolené?

2. Postup regionálnych distribučných sústav pri pripájaní malých zdrojov

 • Ako dlho by malo trvať vybavenie rezervácie výkonu a výmeny elektromera?
 • Bude stačiť na zabezpečenie beznapäťového stavu zariadenie, ktoré je súčasťou striedačov?
 • Zákon požaduje dodať vyhlásenie o zhode na striedač a generátor. Čo je považované za generátor?
 • Žiadosti a podklady na rezerváciu výkonu a oznámenia o pripojení sa musia podať na centrálnej podateľni regionálnych distribučných spoločností, alebo bude stačiť podanie na obchodných miestach?
 • Budú súčasťou pripojenia malého zdroja aj funkčné skúšky?

Podmienky účasti:

 • Vstup na podujatie je bezplatný. Je potrebné, aby sa záujemcovia o účasť vopred zaregistrovali prostredníctvom online formulára. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr tri pracovné dni pred konaním konferencie.
 • Z jednej spoločnosti sa môžu podujatia zúčastniť maximálne 2 zástupcovia. Len v prípade, že zostanú voľné kapacity, bude potvrdená registrácia a umožnený vstup aj ďalším zástupcom spoločnosti.
 • Keďže je o účasť na seminári vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť.
 • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Miesto podujatia: Pavilón č. 1, poschodie, areál výstaviska EXPO CENTER, Pod Sokolicami 43, medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne

Registrácia účastníkov na mieste: 16. októbra 2015, 9.30 – 10.00 h

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.