Všeobecne záväzné právne predpisy

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Použité skratky:

MH SR – Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ÚRSO – Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MPaRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

MDVaRR SR – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky