Legislatívne minimum

01. Ktoré právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie preberá zákon č. 314/2012 Z. z. č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov?

02. Na aký zákon nadväzuje zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a prečo?

03. Čo ustanovuje zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov?

04. Na štítku plynového kotla, ktorý je umiestnený v administratívnej budove a používa sa na prípravu teplej vody je nápis: „výkon: 15 až 18 kW“. Aký interval pravidelnej kontroly je pre tento kotol stanovený v zákone č. 314/2012 Z. z.?

05. Kotol s menovitým výkonom 120 kW, v ktorom sa spaľuje zemný plyn, je určený na výrobu pary pre sterilizáciu zdravotníckeho materiálu. Aký interval pravidelnej kontroly je podľa zákona č. 314/2007 Z. z. stanovený pre pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému?

06. V akom skupenstve sú spravidla tekuté fosílne palivá, ktoré sa spaľujú v kotloch, ktoré sú súčasťou vykurovacích systémov podliehajúcich pravidelnej kontrole podľa zákona č. 314/2012 Z. z. Uveďte príklady!

07. Uveďte príklady kotlov, na ktoré sa zákon č. 314/2012 Z. z. nevzťahuje.

08. Popíšte rozdiel medzi oprávnenou osobou a odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 314/2012 Z. z.

09. V akých budovách oprávnená osoba nesmie vykonávať pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov?

10. Kto, kedy a akým spôsobom oznamuje požiadavky na prípravu vykurovacieho systému na vykonanie pravidelnej kontroly podľa zákona č. 314/2012 Z. z. ?

11. Aké dokumenty z pravidelnej kontroly kotla vyhotoví oprávnená osoba podľa zákona č. 314/2012 Z. z. a čo obsahujú?

12. Kde a kedy uvádza oprávnená osoba postup kontroly kotla podľa zákona č. 314/2012 Z. z.?

13. Kto vyhotovuje správu z kontroly podľa zákona č. 314/2012 Z. z.? V koľkých exemplároch a komu ich doručí?

14. Čo sa na účely zákona č. 314/2012 Z. z. rozumie pod pojmom oprávnená osoba?

15. Kedy podľa zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vyčiarkne Ministerstvo hospodárstva SR alebo ním poverená osoba odborne spôsobilú osobu zo zoznamu odborne spôsobilých osôb?

16. Kedy sa podľa zákona č. 314/2012 Z. z. vykonáva rozšírená kontrola vykurovacieho systému? Z čoho pozostáva?

17. Keď sa vykonáva rozšírená kontrola vykurovacieho systému podľa zákona č. 314/2012 Z. z. je možné navrhnúť aj alternatívne riešenia spôsobu vykurovania a ohrevu teplej vody. Uveďte príklady.

18. Hodnotí sa podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 422/2012 Z. z. pri kontrole kotla aj údržba? Ak áno, akým spôsobom?

19. Je podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 422/2012 Z. z. potrebné pri kontrole kotla hodnotiť čistotu obehovej vody? Ak áno, prečo?

20. Ako sa vyjadruje čiastočné zaťaženie teplovodného kotla s menovitým výkonom 100 kW spaľujúceho tekuté fosílne palivá?

21. Čím je charakteristický nízkoteplotný kotol?

22. Čo je kondenzačný kotol?

23. Aký je rozdiel medzi nízkoteplotným kotlom a štandardným kotlom?

24. Pri akej vykurovacej sústave je optimálne použiť kondenzačný kotol a prečo?

25. Môžu sa nové teplovodné kotly spaľujúce kvapalné palivá alebo plynné palivá s menovitým výkonom od 4 kW do 400 kW označiť aj iným označením ako CE?

26. Pre nový štandardný teplovodný kotol s menovitým výkonom od 4 kW do 400 kW spaľujúci ľahký vykurovací olej je podľa technických podmienok minimálna účinnosť kotla účinnosť kotla stanovená výrobcom pri priemerne teplote kotlovej vody 70°C a menovitom výkone kotla. Mení sa táto hodnota pre čiastočné zaťaženie kotla? Ak áno, akým spôsobom?

27. Podľa akého predpisu sa v technickej praxi navrhujú pre nevýrobné budovy systémy výroby tepla, systémy rozvodu tepla, systémy odovzdávania tepla a riadiace systémy?

28. Čo sa podľa technických predpisov rozumie pod pojmom vykurovaný priestor?

29. Čo sa podľa technického predpisu rozumie pod pojmom tepelné zisky?

30. Čo sa podľa technického predpisu rozumie pod pojmom pripojené systémy? Uveďte príklady!

31. Pri výrobe tepla v budovách je potrebné vypočítať aj projektovaný tepelný príkon. Podľa akého technického predpisu sa počíta?

32. Podľa technického predpisu musia byť uzatvorené vykurovacie systémy na monitorovanie prevádzkových podmienok vybavené prístrojom na meranie teploty. Aký rozsah by mal mať takýto prístroj?

33. Pre aké budovy sa používa metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu podľa STN EN 12831?

34. Čo sa podľa technického predpisu rozumie pod objemovým tokom vzduchu infiltráciou?

35. Musí byť podľa technického predpisu pre uzatvorený vykurovací systém medzi zdrojom tepla a expanznou nádobou zabudovaný uzatvárací ventil?

36. Aká strata sa zohľadní podľa vyhlášky MH SR č. 422/2012 Z. z. pri zisťovaní účinnosti pre kotly s menovitým výkonom do 100 kW, ktoré spaľujú drevné pelety?

37. Aká strata sa zohľadní podľa vyhlášky MH SR č. 422/2012 Z. z. pri zisťovaní účinnosti pre kotly s menovitým výkonom do 100 kW, ktoré spaľujú zemný plyn?

38. Aká strata sa zohľadní podľa vyhlášky MH SR č. 422/2012 Z. z. pri zisťovaní účinnosti pre kotly s menovitým výkonom nad 100 kW, ktoré spaľujú čierne uhlie?

39. Ako sa podľa vyhlášky MH SR č. 422/2012 Z. z. zistí účinnosť kotla priamou metódou? Ako to budete pri kontrole zisťovať?

40. Aká strata sa zohľadní podľa vyhlášky MH SR č. 422/2012 Z. z. pri zisťovaní účinnosti pre kotly s menovitým výkonom nad 100 kW, ktoré spaľujú zemný plyn?

41. Ako sa podľa vyhlášky MH SR č. 422/2012 Z. z. zistí účinnosť kotla nepriamou metódou? Ako to budete pri kontrole zisťovať?

42. Ako sa zistí ročná priemerná účinnosť kotla?

43. Podľa vyhlášky MH SR č. 422/2012 Z. z. sa pri meraní veličín potrebných na výpočet komínovej straty pre kotly s menovitým výkonom do 100 kW sa postupuje podľa určených zásad. Popíšte ich!

44. Ak je kotol s menovitým výkonom do 100 kW určený na rôzne druhy paliva, pre aké druhy paliva sa zistí účinnosť podľa vyhlášky MH SR č. 422/2012 Z. z.?

45. Ako sa vypočíta počet dennostupňov pre vykurovacie obdobie?