Všeobecne záväzné právne predpisy

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Vyhláška MH SR č. 13/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, o zásadách a pravidlách monitorovacieho systému, o spôsobe monitorovania údajov a spracovaní informácií
  • Vyhláška MHMH SR č. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Použité skratky:

  • MH SR – Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
  • ÚRSO – Úradu pre reguláciu sieťových odvetví