Najčastejšie otázky k poskytovaniu údajov – bytové domy

1.  Ako postupovať, ak nám pribudol do správy nový bytový dom, ktorý v monitorovacom systéme energetickej efektívnosti (MSEE) nemáme evidovaný?

Pre nahlásenie nových bytových domov použite nasledujúci formulár .

Vyplnený formulár zašlite na adresu: monika.janotova@siea.gov.skmiroslava.vajdova@siea.gov.sk

Pridanie nových budov do MSEE vykoná prevádzkovateľ SIEA.

POZNÁMKA: Dbajte najmä na správne uvedenie súpisného čísla a katastrálneho územia, aby budova bola správne identifikovaná systémom.

2.  Ako vyplniť údaj „Celková podlahová plocha“ v stavebno-technických údajoch budovy?

Uvedie sa údaj z energetického certifikátu budovy (ECB) /ak je k dispozícii/, alebo z energetického auditu alebo z projektovej dokumentácie.

Zjednodušene sa celková podlahová plocha určí ako súčin vonkajších rozmerov budovy (a x b) v m2 a počtu vykurovaných podlaží.

Celková podlahová plocha = vonkajšie rozmery pôdorysu budovy x počet vykurovaných podlaží

 

3.  Ako postupovať, ak celková podlahová plocha uvedená v MSEE sa nezhoduje s celkovou podlahovou plochou v ECB?

Do MSEE sa uvedie plocha uvedená v ECB.

 

4.  Ako postupovať pri vypĺňaní údajov o spotrebe energie do MSEE, ak súčasťou bytového domu sú aj nebytové priestory?

A, ak nebytové priestory nie sú vykurované (pivnice, kočikáreň, …)

–          v stavebno-technických údajoch sa uvedie celková plocha znížená o plochu nebytových priestorov
–          údaje o celkovej spotrebe energie (napr. fakturačné) sa chápu ako údaje o spotrebe za bytové priestory, nakoľko je pravdepodobné, že boli merané spoločne za budovu ako celok

B, ak  nebytové priestory sú vykurované:

–          B1, čiastočne – do 50% celkovej plochy nebytových priestorov
V stavebno-technických údajoch sa uvedie celková plocha znížená o plochu nebytových priestorov.  Správca/vlastník teda postupuje identicky ako v bode A,
–          B2, čiastočne – viac ako 50% celkovej plochy nebytových priestorov – do MSEE sa uvedú celkové údaje o spotrebe energie  za celý bytový dom. V stavebno-technických údajoch sa uvedie celková podlahová plocha budovy vrátane týchto priestorov.

Ak  sa  v budove nachádzajú aj nebytové  priestory určené na podnikateľské účely (obchody, služby…),  správca/vlastník do MSEE uvedie celkové údaje o spotrebe energie  za celý bytový dom. V stavebno-technických údajoch  uvedie celkovú podlahovú plochu budovy, teda postupuje identicky ako v bode B2. V prípade, že nevie uviesť údaje o spotrebe za tento priestor, tak v stavebno-technických údajoch uvedie celkovú  podlahovú plochu zníženú o plochu nebytových priestorov (napr. ak majú oddelené meranie vlastných spotrieb).

 

5. Je rozdiel vo vypĺňaní údajov za bytové domy s centrálnym zásobovaním tepla (CZT) a s vlastnou domovou kotolňou?


Pri poskytovaní údajov za bytové domy s vlastnou domovou kotolňou (vlastným zdrojom tepla) je potrebné navyše označiť políčko „Vlastný zdroj tepla“ a vyplniť aj „Náklady na palivo“ a „Iné náklady zdroja“ v EUR.

 

6.  Ako vypĺňať prevádzkové údaje o spotrebe zemného plynu pri bytových domoch s centrálnym zdrojom tepla (vlastnou plynovou kotolňou)?

Monitorovací systém rozlišuje tri druhy zemného plynu, a to:

–          zemný plyn KES /konečná energetická spotreba/
–          zemný plyn PES /primárna energetická spotreba/
–          zemný plyn

Zemný plyn KES v kWh sa vyberie v prípade, že je merané teplo vyrobené zo zemného plynu.  Táto možnosť je preferovaná aj vtedy, ak bolo množstvo tepla určené výpočtom so zohľadnením známej účinnosti premeny. Ideálnym prípadom je, ak je merané vyrobené teplo na výstupe zo zdroja oddelene pre vykurovanie (ÚK) a teplo na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV).

Zemný plyn PES v kWh sa vyberie v prípade, že budova má známu iba spotrebu zemného plynu na vstupe do zdroja tepla /na päte budovy/ a zároveň nemá merač vyrobeného tepla na výstupe zo zdroja tepla. Táto voľba je určená pre zadávanie spotrieb na základe faktúr za zemný plyn.

POZNÁMKA: Fakturácie energie nakúpenej v plyne sa vzťahuje na tzv. spalné teplo. Po zadaní údajov do MSEE, systém automaticky v riadku spolu v [kWh] dopočíta odborný odhad vyrobeného tepla /čiže konečnú energetickú spotrebu/.  Na prepočet bol použitý koeficient 0,80, čo predstavuje účinnosť zdroja tepla 92 %, s prepočtom na výhrevnosť zemného plynu.

Zemný plyn sa vyberie v prípade individuálneho vykurovania a v prípade zadávania spotreby zemného plynu v m3.

POZNÁMKA: Ak je budova napojená na centrálne zásobovanie teplom (CZT), čiže na plynový zdroj prevádzkovaný výrobcom tepla mimo budovy (alebo aj v budove), uvádza sa energonosič „Teplo (CZT)“, teda nie zemný plyn!


Energonosič sa uvádza v zhode s nákupom energie, t.j. podľa toho, čo je fakturované.

7.  Ako rozdeliť celkovú spotrebovanú energiu medzi vykurovanie a prípravu TÚV?

Ak nie je dostupné rozúčtovanie a ani nie je meraná spotreba oddelene, pre odborný odhad sa používa zadanie pomocou percentuálneho rozdelenia nasledovne:

a)      Nezateplený bytový dom: spotreba na vykurovanie a prípravu TÚV sa rozdelí v pomere:

70 % vykurovanie – 30 % príprava TÚV

b)      Zateplený bytový dom:  spotreba na vykurovanie a prípravu TÚV sa rozdelí v pomere:

60 % vykurovanie – 40 % príprava TÚV

8.  Aký je rozdiel v pojme „Aktivita energetickej efektívnosti“ v MSEE a pojme „Opatrenie energetickej efektívnosti“?

Pod pojmom Aktivita energetickej efektívnosti sa rozumie jedna konkrétna zmena vykonaná s cieľom zlepšenia energetickej efektívnosti budovy (napr. zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií, …). Financovaná môže byť ľubovoľne, t.j. z vlastných zdrojov, komerčných úverov alebo verejných prostriedkov (SR, EÚ) alebo ich kombinácie.

Pod pojmom Opatrenie energetickej efektívnosti sa rozumie už jedna kombinácia (dvojica)  Aktivity a jej financovania. Prioritne sú sledované opatrenia spolufinancované z verejných zdrojov.

9.  Ako sa vykazujú údaje za budovy, ktoré boli rekonštruované z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)?

Postup poskytnutia údajov o spotrebe energie do MSEE je rovnaký pre všetky bytové domy a vykonáva sa v časti „Prevádzkové údaje“

Postup poskytnutia údajov o opatreniach do MSEE je rovnaký pre všetky bytové domy a vykonáva sa v časti „Realizované aktivity energetickej efektívnosti“.
Realizovane_aktivity_orez.jpg

 

Pri zadávaní opatrenia energetickej efektívnosti (aktivity) je potrebné uviesť rok jej ukončenia, čo môže byť aj aktuálny rok.

V prípade, že na obnovu boli použité prostriedky z verejných financií, napr. zo ŠFRB, je potrebné označiť pole „Financovanie realizovanej aktivity z verejných financií“. Následne je potrebné vybrať konkrétny finančný mechanizmus.

Podľa toho, z ktorého balíka rekonštruovaný dom získal úverové zdroje, sa finančný mechanizmus  zvolí:

„Štátny fond rozvoja bývania – JESSICA“   (t.j. OPBK, ROP) alebo

„Štátny fond rozvoja bývania SR“  (zdroje SR)

POZNÁMKA: Údaje poskytnuté do MSEE, SIEA spracováva pre ŠFRB na základe vzájomnej zmluvy.