BUILD UP SKILLS – STAVEDU

stavedu.jpg
Cieľom projektu BUILD UP SKILLS – STAVEDU je vytvoriť národnú kvalifikačnú a vzdelávaciu schému pre remeselné a inštalatérske profesie na stavbách súvisiace s energetickou efektívnosťou a hospodárnosťou a využívaním OZE v budovách. Má zvýšiť odbornosť a kvalifikáciu remeselníkov, stavebných robotníkov, technikov a inštalatérov systémov a iných profesií, ktorí už pôsobia v praxi.

Projekt nadväzuje na projekt BUILD UP SKILLS, s cieľom implementovať relevantné časti Cestovnej mapy BUS SK.

Trvanie projektu: 36 mesiacov (07/2014 – 07/2017)
Program: Intelligent Energy – Europe (IEE)
Koordinátor: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska  (ZSPS)
Partneri: Ústav vzdelávania a služieb  (ÚVS), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)
Internetová stránka:
www.stavedu.sk 

Cieľové skupiny:

  • Zamestnanci stavebných firiem a ostatní pracovníci na stavbách (murári, montážnici okien, zhotovitelia tepelných izolácií a hydroizolácií, montážnici tieniacej techniky, omietkári/štukatéri, tesári a iní)
  • Pracovníci zabezpečujúci montáž technických zariadení budov/inštalatéri (najmä so zameraním na vykurovaciu, chladiacu techniku a zdravotnú techniku, technici energetických zariadení budov a technici systémov osvetlenia)

 

V rámci projektu sú vytvorené školiace programy pre ďalšie vzdelávanie a školenie pracovníkov pôsobiacich na stavbách. K dispozícií je sieť odborných školiteľov a inštitúcií zabezpečujúcich školiace programy. Súčasťou projektu bude aj navrh možných finančných opatrení a stimulov na zvýšenie účasti remeselníkov a iných pracovníkov cieľových skupín na školiacich programoch ako aj MSP s cieľom investovať do ďalšieho vzdelávania a vytvoriť databázu vyškolených odborných pracovníkov, ktorá bude prístupná stavebným spoločnostiam na výber svojich budúcich zamestnancov.

 

Výstupy projektu:

Projekt BUILD UP SKILLS – STAVEDU umožňuje zvýšiť si kvalifikáciu v profesii technik svetelných systémov 

Pozvánka na školenia vzdelávacieho programu technik svetelných systémov

Pozvánka na bezplatné školenia vzdelávacieho programu technik energetických zariadení budov 

 

 

Kontakt:
Projektový manažér: Ing. Ján Magyar
Tel.: +421/0908 735 881
E-mail: jan.magyar@siea.gov.sk