Oplatí sa bytovke vlastná kotolňa?

Každý bytový dom, ktorý uvažuje o zriadení vlastnej kotolne, by si mal najprv položiť pár otázok. Sú existujúce dodávky tepla a teplej vody spoľahlivé, máme zabezpečený tepelný komfort? Ak áno, potom viac–menej zostáva otázka ekonomická, a to: budú náklady na teplo z individuálneho zdroja skutočne nižšie ako doterajšie?

 

Mnohí z dodávateľov tepla na Slovensku už našli účinné spôsoby, ako zamedziť odpájaniu bytových domov, ktoré znižuje efektívnosť ich výroby. Investujú do obnovy systémov centrálneho zásobovania teplom a nastavujú ceny za dodané teplo tak, aby mohli konkurovať domovým kotolniam. Pomohol im pri tom aj vývoj cien plynu. Rozhodujúcimi odberateľmi tepla a teplej vody z centralizovaných systémov zásobovania teplom (CZT) sú vlastníci a správcovia 16 100 bytových domov s viac ako 1,9 milióna obyvateľov. Ostatní majú teplo z lokálnych kotolní v bytových a rodinných domoch alebo z individuálnych zdrojov v byte. Vyše polovice tepla pochádza z teplární, ktoré okrem tepla vyrábajú aj elektrinu, väčšinou z uhlia. Pre takmer dve tretiny sídliskových kotolní je kľúčovým palivom zemný plyn.

Ceny plynu nahrávajú centrálnemu zásobovaniu

Odpájanie sa odberateľov tepla od centrálnej dodávky bolo v minulosti motivované nízkym rozdielom v cenách zemného plynu pre veľkoodberateľov a maloodberateľov, medzi ktorých patria aj domové kotolne. No od roku 2006 sa rozdiel prehlbuje v prospech veľkoodberateľov, ktorí majú v súčasnosti ceny zhruba o tretinu nižšie ceny ako pri maloodbere. Pri zvažovaní odpojenia od CZT si preto treba zároveň overiť, či daný centrálny zdroj nevyužíva, prípadne neplánuje využívať kombináciu viacerých druhov paliva. V takom prípade by mohli v budúcnosti prípadné zvyšovania cien jedného paliva, napr. zemného plynu, odberatelia tepla z tohto zdroja pocítiť menej, ako obyvatelia domov s vlastnými plynovými kotolňami. Ak  bytový dom zvažuje investíciu do vlastnej kotolne, dôležité je poznať potrebu tepla pre dom počas obdobia životnosti nového kotla. Všetky opatrenia, ktoré majú vplyv na zníženie spotreby tepla, by mali byť vykonané ešte pred jeho inštaláciou. A netýka sa to len zateplenia a výmeny okien a dverí. Tepelná sústava by mala byť vyregulovaná, a teda prispôsobená aktuálnej potrebe tepla v jednotlivých častiach domu.

Návratnosť investície do novej kotolne sa totiž môže značne predĺžiť, ak po vykonaní úsporných opatrení výrazne klesne spotreba tepla. Neodporúča sa spoliehať len na percentuálne vyjadrovanie možných úspor. Vždy treba položiť vedľa seba absolútnu výšku nákladov pred a po realizácii vlastného zdroja. Kotolňu je nutné správne nadimenzovať aj preto, že pri nedostatočnom využití nemusí dosahovať očakávanú účinnosť.

Žiadajte nezávislú analýzu

Pri každej inštalácii individuálneho zdroja tepla je potrebné získať vyjadrenie obce, či je jeho výstavba v súlade so schválenou koncepciou zásobovania teplom. Každý dom, ktorý uvažuje o odpojení sa od CZT by si mal nechať vypracovať serióznu nezávislú analýzu predpokladaných nákladov na prevádzku domovej kotolne. Pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sa stretávajú s tým, že v investičných rozpočtoch, ktoré si pripravia domy samotne, alebo ktoré im predkladajú predajcovia technológie, sú vstupné údaje o cenách tepla a paliva nekorektné alebo v nich nie sú zahrnuté všetky náklady. Obyvateľom domu, ktorí sa v problematike neorientujú, sú podsúvané už len výsledky výpočtov cez jednotkovú cenu tepla, ktoré sú však často zavádzajúce.

Cena za palivo pre malovýrobcu

Pri úvahách o domovej kotolni treba vedieť, ktoré zdroje tepla a druhy palív sú v konkrétnom prípade použiteľné. Do výpočtov treba zahrnúť, ako množstvo odobratého paliva ovplyvní jeho cenu. Veľkovýrobca tepla má možnosť nakupovať palivo výhodnejšie ako domová kotolňa. Ak je palivom plyn, rozdiel v nákladoch na rovnaké množstvo paliva môže byť aj 50 percent.

Súvisiace náklady

Pri kalkulácii nákladov na teplo treba počítať s nákladmi na palivo a s výškou investície do nového zariadenia vrátane inštalácie. Zároveň je do nákladov nutné zahrnúť aj náklady na odpojenie od CZT, ktoré môže pôvodný dodávateľ tepla stanoviť podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Ak vlastníci domu nemajú dostatok peňazí na celú investíciu, musia počítať s bankovým úverom. Úroky, ktoré banke zaplatia, závisia nielen od úrokovej miery, ale aj od dĺžky splatnosti úveru. Táto by nemala byť dlhšia ako životnosť inštalovaných kotlov. Výška ročne zaplatených úrokov sa tiež

započítava do nákladov na teplo. Pri kalkulácii nákladov na teplo je tiež potrebné počítať s nákladmi na mzdu kuriča a opravy. Často sa zabúda na revízie a zákonné odborné prehliadky technických zariadení, komínov alebo sa zahmlieva výška týchto nákladov.

 

Karol, Kahér, riaditeľ košickej pobočky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

 

Zdroj: Pravda, 30. septembra 2011, s. 20