Aktuálne harmonogramy výziev zo štrukturálnych fondov EÚ

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dňa 19. 12. 2012 aktualizovalo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na rok 2012 a zároveň zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2013.


Aktualizovaný harmonogram výziev, ktoré implementuje SIEA

Harmonogram výziev OP KAHR na rok 2013 a aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2012 sú zverejnené aj na stránkach www.mhsr.sk