Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Vzdelávanie / Spôsobilosť v tepelnej energetike / Skúšky

fb_logo

Podmienky skúšok odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike


Žiadosť o vykonanie skúšky

Uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti doručí poštou alebo osobne na odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v Banskej Bystrici najmenej sedem dní pred určeným termínom skúšky

1. písomnú žiadosť o vykonanie skúšky,

2. doklad o ukončení požadovaného vzdelania,

3. doklad o požadovanej praxi.

Adresa pre doručenie:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

Kontakt: tel.: +421 48 414 2625, e-mail: olmv@siea.gov.sk

Požiadavky na vzdelanie a odbornú prax podľa § 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov:

 

Ukončené vzdelanie
Odborná prax
v energetike
[roky]
stredné odborné vzdelanie technického zamerania
7
úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania alebo ekonomického zamerania
6
úplné stredné odborné vzdelanie s pomaturitným štúdiom technického zamerania alebo ekonomického zamerania
5
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa technického zamerania alebo ekonomického zamerania
4
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania alebo ekonomického zamerania
3

Od 1. júna 2010 je postačujúce priložiť k žiadosti o vykonanie skúšky kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní a kópiu dokladu o odbornej praxi.

Priebeh skúšky odbornej spôsobilosti
 • Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej časti, ktoré sa vykonajú v jeden deň.
 • Rozsah písomného testu je 30 otázok. Písomný test trvá najviac 45 minút. Písomný test vyhodnocuje a výsledok hodnotenia zapíše do zápisnice člen skúšobnej komisie, ktorého určí predseda skúšobnej komisie. Uchádzač je hodnotený výsledkom

a) „vyhovel“, ak v písomnom teste dosiahol 70 % a viac správnych odpovedí,

b) „nevyhovel“, ak v písomnom teste dosiahol menej ako 70 % správnych odpovedí.

 • Po úspešnom vykonaní písomného testu uchádzač vykoná ústnu časť skúšky pred skúšobnou komisiou, ktorá pozostáva z odpovede na tri vyžrebované otázky. Ústna časť skúšky trvá najviac 30 minút a koná sa za účasti nadpolovičnej väčšiny členov skúšobnej komisie.
 • Uchádzač je hodnotený výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Predseda skúšobnej komisie zapíše výsledok hodnotenia do zápisnice a oznámi ho uchádzačovi. Zápisnica slúži ako podklad na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Okruhy skúšobných otázok
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy,
 • Vyhláška MH SR č. 151/2005 Z. z. o postupe pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavov núdze v tepelnej energetike,
 • Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. o učenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa,
 • Metodické usmernenie MHSR č. 952/2005-200, ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky,
 • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach,
 • Vyhláška ÚRSO č. 189/2011 o rozsahu cenovej regulácia v v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania,
 • Vyhláška ÚRSO č. 168/2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania,
 • Vyhláška ÚRSO č. 219/2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike,
 • Vyhláška ÚRSO č. 170/2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike,
 • Vyhláška ÚRSO č. 212/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia,
 • Vyhláška ÚRSO č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla,
 • Vyhláška ÚRSO č. 630/2005, ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítania množstva dodaného tepla, množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody a teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste v znení vyhlášky č. 658/2009 Z. z.,
 • Vyhláška ÚRSO č. 358/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 630/2005, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody a pravidlá rozpočítania množstva dodaného tepla,
 • Vyhláška ÚRSO č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu,
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vyhláška MH SR č. 175/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie,
 • Vyhláška MHSR č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby,
 • Vyhláška MH SR č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
 
 
© 2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).