Výzva pre výskumno-vývojové pracoviská, ktoré chcú riešiť projekty hradené inovačnými voucherami


Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila 1. 7. 2013 Výzvu pre výskumno-vývojové pracoviská na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami. Výskumno-vývojové pracoviská sa môžu do zoznamu riešiteľov projektov prihlásiť do 31. 7. 2013.


Cieľom inovačných voucherov je zintenzívniť priamu spoluprácu medzi malými a strednými podnikateľmi a vybranými vedecko-výskumnými pracoviskami. Pomoc, poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu na základe schémy de minimis,  je zameraná na podporu rozvoja inovačných aktivít malých a stredných podnikov.

 

Hodnota jedného vouchera je 3500 €. Celkom je na schému pomoci de minimis, ktorú vytvorilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so SIEA, vyčlenených  100 000 €.

 

„V prvej etape sa snažíme skompletizovať čo najširšiu databázu oprávnených riešiteľov projektov, spomedzi ktorých si budú môcť podnikatelia vyberať výskumno-vývojové pracoviská pre svoje zámery, “ uviedla v súvislosti so zverejnením výzvy generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Ako dodala, hoci inovačné vouchery nepredstavujú vysoké čiastky, dávajú malým a stredným podnikateľom jedinečnú šancu vyskúšať si, aké prínosné môžu byť výsledky spolupráce so špecialistami na výskum a vývoj.

 

O riešenie projektov hradených inovačnými voucherami sa môžu uchádzať všetky verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied pôsobiace na území Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov a noriem a právnické osoby zapísané v Obchodnom registri so sídlom v Slovenskej republike, ktoré za obdobie posledných troch rokov preukázateľne riešili najmenej tri výskumno-vývojové projekty.

 

Výzva pre malých a stredných podnikateľov na predkladanie žiadostí o pomoc formou inovačných voucherov bude zverejnená v tlačových médiách a na stránkach www.siea.sk a www.mhsr.sk. Žadosti o preplatenie vouchera podľa tejto schémy musia byť predložené do 30. 11. 2013.