Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na prekladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov. Vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied a výskumno-vývojové organizácie môžu predkladať žiadosti na adresu Ministerstva hospodárstva SR, odbor MSP a inovácií do 18. februára 2015.

Vzhľadom na to, že dochádza k vytvoreniu novej databázy s bližšou špecifikáciou riešiteľov, je potrebné, aby organizácie zaradené do databázy v roku 2013 a 2014 zaslali novú žiadosť.

Dotácie sú určené na podporu spolupráce podnikateľských subjektov s vedecko-výskumnými pracoviskami. Cieľom pomoci je podporiť podnikateľské subjekty, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb, alebo technológií pri riešení inovačných projektov s vybranými riešiteľskými organizáciami.

 

Oprávnenými riešiteľmi môžu byť podobne ako v minulých rokoch vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied, ale aj právnické osoby, ktoré za posledné tri roky preukázateľne riešili najmenej tri výskumno-vývojové projekty. Všetci záujemcovia musia k prihláške priložiť aj doklady o riešení troch projektov. Po novom budú záujemcovia v prihláške uvádzať aj odvetvie, pre ktoré vykonávajú činnosti a svoju hlavnú výskumnú a vývojovú činnosť.

 

Po prvý raz mohli podnikatelia využiť inovačne vouchery pred dvomi rokmi. Ministerstvo hospodárstva SR v roku 2013 podporilo 20 projektov malých a stredných podnikov. V roku 2014  získalo vouchery 45 podnikov.

 

Podrobnejsie informácie, vrátane výzvy a prihlášky do zoznamu riešiteľkých organizácií sú k dispozícii na stránke MH SR:
http://www.mhsr.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-zaradenie-do-databazy-riesitelov–inovacnych-projektov-hradenych-inovacnymi-voucherami-/144534s