Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s nákupom inovatívnych technológií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 21.12.2012 výzvu KaHR-111SP-1201 na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre :

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie  a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1- Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách
Termín predkladania  žiadostí je do 3.apríl 2013
Kód výzvy:KaHR-111SP-1201

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-111SP-1201