SIEA organizovala v Bruseli workshop k rozvoju klastrov

 

16. februára 2015 sa pod záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) uskutočnil v Bruseli medzinárodný workshop s názvom „CLUSTER MANAGERS MOVING TO EUROPEAN EXCELLENCE STANDARDS“.

Podujatie bolo organizované v rámci európskeho projektu s názvom Achieving Cluster Excellence (ACE), na ktorom SIEA participuje a zameriava sa na posilnenie kvality riadenia klastrov prostredníctvom ich medzinárodného benchmarkingu. Workshop umožnil efektívnu výmenu skúseností. Okrem okrem projektového konzorcia ACE na ňom totiž participovali zástupcovia podieľajúci sa na implementácii troch ďalších európskych projektov s podobným zameraním, predstavitelia Európskej komisie, ako aj ďalších 30 zahraničných expertov.

Cieľom podujatia bolo nastavenie kritérií a podmienok pre medzinárodnú certifikáciu prostredníctvom metodiky Európskeho sekretariátu ESCA a ich ďalší rozvoj pre zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi viac ako 30 klastrami z 9 krajín Európy. Slovensko okrem odborníkov SIEA zastupovali aj predstavitelia klastru Košice IT Valley, ktorý sa bude v prvom polroku 2015 uchádzať o tzv. zlatý odznak excelentnosti prostredníctvom certifikácie expertmi ESCA.

Význam benchmarkingu a medzinárodnej certifikácie zdôraznil aj riaditeľ britského klastra NEPIC Stan Higgins, ktorý už je držiteľom zlatého odznaku excelentnosti. „Jednoznačne to pomáha k zvyšovaniu našej konkurencieschopnosti a odzrkadľuje úroveň kvality v európskom meradle,“ uviedol. Výsledkom podujatia bol aj podnet na potrebu výraznejšieho rozvoja sektorovej spolupráce, či detailné oboznámenie sa s možnosťami získavania finančných zdrojov na podporu klastrových organizácií v Európe.