SIEA je členom medzinárodného projektu ClusterFY na podporu klastrov

 

Od 1. januára 2017 sa Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) stáva na 60 mesiacov členom medzinárodného projektového konzorcia ClusterFY  zloženého z ôsmich štátov. V projekte zastrešuje oblasť propagácie priemyselných klastrov.


Projektu ClusterFY má vytvoriť podmienky pre integráciu klastrov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Cieľom je zvyšovať potenciál ich hodnotových reťazcov, rast schopností komercionalizovať znalosti a vytvárať revolučné inovačné riešenia – hlavne v prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie SR. Náklady na projekt sú hradené 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

 

Slovenské klastre majú možnosť získať bronzové prípadne zlaté certifikáty klastrovej excelencie, ktoré sú uznávané v celej Európskej únii a otvárajú im cestu do medzinárodnej spolupráce, sietí a projektov.

 

Efektívne fungujúce klastre pomáhajú zvyšovať konkurencieschopnosť firiem, podporujú a vytvárajú spoluprácu s univerzitami a výskumom a zároveň vytvárajú vhodné prostredie pre podporu inovácií a znalostnej ekonomiky.

 

Projekt ClusterFY združuje konzorcium ôsmich organizácií (MITA – Litva, SNN – Holandsko, Hudiksvalls Kommun – Švédsko, PARP – Poľsko, SM RDA – Rumunsko, UCLM – Španielsko, SIEA – Slovensko, CERTH – Grécko).