Mladí vedci sa môžu uchádzať o podporu výskumu progresívnych technológií na báze zemného plynu

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyhlásil výzvu na podávanie projektov vo štvrtom kole programu Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu. Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 1. 3. 2013.

 

Podpora sa zameriava na mladých vedeckých pracovníkov, autorov inovatívnych výskumných projektov s konkrétnymi výsledkami, ktoré majú na Slovensku reálne využitie.Výška finančných prostriedkov určená na podporu v programe je 200 000 €, pričom na jeden projekt je možné získať finančné prostriedky až do výšky 70 000 €.

V rámci programu je možné žiadať o podporu v  oblastiach:

  • aplikovaného výskumu a vývoja progresívnych technológií na báze zemného plynu;
  • inovatívnych metód a procesov súvisiacich s využívaním zemného plynu;
  • vývoja technológií príp. prototypov, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti odberných plynových zariadení a samotných odberných miest;
  • projektov v oblasti zvyšovania bezpečnosti prepravy zemného plynu.

Medzi oprávnených žiadateľov v programe patria  najmä verejné vysoké školy, Slovenská akadémia vied a príspevkové a rozpočtové organizácie vrátane vedecko- výskumných organizácií financovaných z verejných zdrojov, ktoré vykonávajú výhradne verejnoprospešnú činnosť.

 

V programe budú podporené nové projekty, ktoré ešte neboli realizované ani sa v súčasnosti nerealizujú. Podmienkou pri ich predkladaní je partnerstvo aspoň s jedným nepodnikateľským subjektom (napr. obec, škola). Zároveň výstupy projektov musia byť využiteľné v pedagogickom procese v podmienkach Slovenskej republiky.