Klastre v zrkadle komunikácie, propagácie a nových marketingových metód

Komunikácia ako nástroj internacionalizácie klastrov bola nosná téma, ktorú Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zastrešovala v samostatnom paneli na medzinárodnej konferencii „Marketing identity 2018″.


Online prezentácie a sociálne siete, ktoré zohrávajú stále významnejšiu úlohu v rámci firemnej komunikácie, môžu byť efektívnym prostriedkom aj pre vzájomnú komunikáciu klastrov, ich členov a nové medzinárodné interakcie.

 

„Virtuálny svet môže klastrom výrazne pomôcť k získaniu nových kontaktov, projektov, zdrojov, ale aj informácií z regiónov a oblastí ich špecializácie. V praxi však tieto možnosti komunikácie využíva len málo zo slovenských klastrov. Dôvodom sú zvyčajne obmedzené finančné zdroje a limitované obsadenie klastrového manažmentu. V každom prípade je však užitočné o týchto možnostiach vedieť a vytvárať podmienky na ich uplatnenie,“ zdôraznil riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA Artur Bobovnický, ktorý na konferencii viedol panelovú diskusiu na tému Klastre a ich úloha v národnom hospodárstve.

 

Na konferencii, ktorá sa konala v dňoch 6.-7. novembra 2018 na zámku v Smoleniciach, sa do panelovej diskusie aktívne zapojili aj ďalší zástupcovia SIEA, ktorí sa priamo podieľajú na podporných projektoch určených pre klastre. Počas debaty odzneli informácie o cieľoch a prínosoch klastrov, o najnovších trendoch pri ich rozvoji, ako aj o obsahu internetových platforiem European Cluster Collaboration Platform a European Cluster Observatory. Študentov a pedagógov zaujali najmä možnosti spolupráce s klastrami v oblasti efektívneho využívania komunikačných kanálov ako Facebook, LinkedIn, Twitter či Youtube.

 

Výstupom konferencie bude vydanie zborníka, ktorý bude obsahovať aj najnovšie informácie z oblasti klastrov.

 SIEA_Smolenice.jpg