Európske ocenenia za inováciu vo verejnej správe


Európska komisia
  udelí Európske ocenenie za inovátívne riešenie v oblasti verejnej správy. Finančné ocenenie v hodnote 100 000 € môže získať celkom 9 projektov. Prihlášky je možné podať do 15. februára 2013.

 

Súťaž je určená pre všetky orgány verejnej správy v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách so zámerom motivovať novátorské orgány verejnej správy k predstaveniu svojich najdynamickejších a pokrokových iniciatív. Cieľom ceny je podnietiť inovácie a modernizáciu prostredníctvom uznania výsledkov a informovania o nasledovaniahodných príkladoch.

Prihlásené iniciatívy a programu musia vlastniť priamo súťažiacich. Úspešné programy a iniciatívy by mali prebiehať minimálne 1 rok a maximálne 4 roky.

Prihlášky môžu podať orgány na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, zriadené podľa vnútroštátneho práva ako verejný subjekt, ktorý zabezpečuje vládnu politiku, napríklad ministerstvá alebo samosprávy.


Ceny budú udelené v troch kategóriách:

a) pomoc firmám,
b) stimulácia výskumu a vzdelávania,
c) život občanov.