Dotácie na podporu klastrových organizácií

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 9. marca 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o príspevky na podporu priemyselných klastrových organizácií. Dotácie vo výške minimálne 10 000 a maximálne 20 000 EUR majú slúžiť na zvýšenie konkurencieschopnosti klastrových organizácií, rozvoj vzájomnej spolupráce, ako aj posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle. Uchádzať sa o túto podporu je možné do 17. apríla 2015.

 

Klastrové organizácie môžu túto dotáciu využiť napríklad na vzdelávanie a výmenu skúseností pre svojich jednotlivých členov. Pomôcť im môže aj z hľadiska prezentácie a zvyšovania záujmu o ich výrobky a služby. Podporené budú tiež neinvestičné projekty zamerané na vytváranie spoločnej expertnej bázy, technologických máp priemyselných klastrov, či stratégií a iných expertných činností.

 

Maximálna intenzita pomoci je na úrovni 70 percent celkových oprávnených nákladov schváleného projektu. Znamená to, že žiadateľ spolufinancuje podporený projekt minimálne z 30 percent z vlastných zdrojov. Žiadosti o dotácie je potrebné predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.