Vďaka projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách sa zníži spotreba energie o viac ako polovicu v 57 objektoch v správe obcí

 

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa 4. júna 2013 zúčastnil na slávnostnom odovzdaní obnovenej budovy Základnej školy vo Volkovciach. Tá bola zrekonštruovaná v rámci pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách. Projekt je financovaný z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice V1. Časť nákladov pokrylo Ministerstvo hospodárstva SR.


Vďaka pilotnému projektu bude obnovených celkom 57 škôl, obecných úradov, kultúrnych domov a zdravotných stredísk v Trnavskom a Nitrianskom samosprávnom kraji. „Pri väčšine budov očakávame úspory energie 50 percent, v prípade základnej školy vo Volkovciach by to malo byť 60 percent. Budova bola kompletne zateplená, vymenili sa okná, dvere, svietidlá a svetelné zdroje, rekonštruovaný bol aj vykurovací systém“, povedal v tejto súvislosti minister T. Malatinský. Na pilotný projekt bolo celkom vyčlenených 10 miliónov €. Z predpokladaných rozpočtov projektov vyplývalo, že bude možné podporiť obnovu 40 projektov s najväčším potenciálom úspor. „Pri obstarávaní realizátorov obnovy sa podarilo rozpočty znížiť a usporiť finančné prostriedky. Preto bolo možné podporiť ďalších 17 projektov,“ pripomenul šéf slovenského rezortu hospodárstva. Ako dodal, obnovená budova školy vo Volkovciach je len jedným z pozitívnych príkladov tohto pilotného projektu, pri ktorých boli prostriedky na obnovu budov využité čo najhospodárnejšie a najúčelnejšie. Cieľom bolo dosiahnuť maximálne úspory energie v čo najväčšom počte budov.

 MNO_SIEA_SKOLA_VOLKOVCE__001.jpgsiea_ZS_Volkovce_Malatinskyl1.jpgsiea_ZS_Volkovce_Malatinskyl2.jpgsiea_ZS_Volkovce_Malatinskyl3.jpg

Pilotný projekt Energetická efektívnosť vo verejných budovách je výnimočný tým, že objekty sú rekonštruované s kompletnou technickou podporou a obciam sú odovzdávané takpovediac „na kľúč“. O celý priebeh obnovy sa starali a na kvalitu prác dozerali špecialisti na úspory energie zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a projektový konzultant. Pozitívne reakcie zástupcov obcí na takto odovzdané obnovené stavby ukazujú, že by to mohol byť spôsob, ako pomôcť samosprávam a iným verejným inštitúciám s prípravou a realizáciou projektov aj v prípade ďalších verejných budov, ktorých je na Slovensku viac ako 14-tisíc.

 

Pilotný projekt Energetická efektívnosť vo verejných budovách sa realizuje vďaka grantovej dohode podpísanej v roku 2008 medzi Ministerstvom hospodárstva, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a  SIEA.  Podmienky využitia podpory boli nastavené tak, aby obce neboli zaťažované takmer žiadnou administratívou a prostriedky boli vynakladané účelne a hospodárne. Vďaka tomu sa mohlo podporiť čo najviac projektov, v ktorých sa dosiahnu maximálne úspory energie


Rozdelenie obnovených budov podľa účelu:

  • 18 materských a základných škôl
  • 35 obecných úradov a kultúrnych domov
  • 4 zdravotné strediská

 

Dôraz na hospodárnosť

Podpora bola stanovená vo výške 100 % nákladov na realizáciu opatrení zameraných na energetickú efektívnosť. Maximálny príspevok pre jednu budovu nemohol presiahnuť 600-tisíc EUR. Napriek tomu je priemerný príspevok na obnovu jedného objektu vrátane komplexných inžinierskych prác zhruba 175-tisíc €.  „Aj z uvedeného je možné posúdiť, že hoci bol maximálny príspevok vo výške 600 000 EUR, nesnažili sme sa ho za každú cenu vyčerpať a peniaze boli vynaložené úsporne tak, aby bolo možné podporiť čo najviac projektov, uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Finančné prostriedky poskytol Medzinárodný fond na podporu odstavenia elektrárne Bohunice V1. Fond bol zriadený ako kompenzácia za odstavenie elektrárne, prostriedky na obnovu budov preto smerujú práve do obcí Trnavského a Nitrianskeho kraja. Fond spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj – EBRD.

Znižovanie administratívnej záťaže

S. Gavorová vysvetlila, že v prípade pilotného projektu nebol určený termín, do ktorého musia obce predložiť kompletné projekty obnovy, nesúťažilo sa ani v tom, kto má najlepšie pripravený projekt a obce neboli zaťažované prípravou verejného obstarávania. Od posúdenia pôvodného stavu, cez prípravu projektovej dokumentácie, až po výber dodávateľa a odborného dozoru na stavbe, všetko zabezpečovala SIEA s projektovým konzultantom.

 

Starostom a primátorom stačilo, ak v roku 2008 zareagovali na výzvu. Celkovo prihlásili vyše 70 objektov. Špecialisti SIEA vykonali energetický audit pre 69 budov a na základe výsledkov bolo stanovené poradie v zásobníku projektov. „Rozhodujúca bola vhodnosť objektov na rekonštrukciu a potenciál úspor, ktoré mohli po obnove dosiahnuť,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA. V nasledujúcich rokoch bude SIEA na základe spotreby energie sledovať, či sa predpokladané úspory podarí dosiahnuť.

Účelnosť nastavili energetické audity

Odborníci SIEA na úspory energie, ktorí vykonali energetické audity, sú špecialisti na technické zariadenia budov. Súčasťou vykonaných auditov boli aj konkrétne odporúčania, aké opatrenia vykonať tak, aby boli úspory energie čo najvyššie. „Komplexná obnova budov nie je len zatepľovanie, na výsledok úspor má veľmi podstatný vplyv aj využívanie termoregulačných hlavíc, vyregulovanie tepelnej sústavy a predovšetkým optimalizovanie výkonu tepelného zdroja, pretože po zateplení potreby tepla v objektoch zvyčajne klesnú,“ uviedla S. Gavorová. Skúsenosti špecialistov môžu využiť ešte dva roky aj prevádzkovatelia ďalších verejných budov, podnikatelia a široká verejnosť, a to zdarma v rámci bezplatného energetického poradenstva. Nepripravia im síce energetické audity, ale vedia záujemcov prakticky usmerniť, do akých úsporných opatrení sa oplatí investovať.

Úspory vo Volkovciach

Po rekonštrukcii základnej a materskej školy v obci Volkovce sa na základe energetického auditu spracovaného SIEA predpokladá ročná úspora takmer vo výške 100 000 kWh. To predstavuje percentuálnu úsporu energie vo výške viac ako 60 %. Väčšina úspor energie, viac ako 90 %, sa prejaví na faktúrach za zemný plyn. Najväčší podiel na úsporách z navrhnutých opatrení má zateplenie obvodového plášťa vrátane strechy a výmena okien a dverí, ktoré v kombinácii s inštalovaním termostatických ventilov na vykurovacie telesá. Necelé 3 % z celkovej úspory sa predpokladá dosiahnuť výmenou svetelných zdrojov.

 

Celkové oprávnené náklady na rekonštrukciu financované z fondu BIDSF tvoria v prípade Volkoviec takmer 110 000 EUR a Slovenská republika v zmysle grantovej dohody uhradí DPH vo výške takmer 22 000 EUR. Celkové náklady na projekt teda dosiahli niečo cez 130-tisíc EUR.

 

Čo presne sa v budove ZŠ vo Volkovciach obnovilo?

  • zateplenie strechy a obvodového plášťa  v hrúbke 8 cm
  • výmena 92 okien a 4 dverí 
  • výmena 133 svietidiel a 284 svetelných zdrojov 
  • inštalovanie 67 termoregulačných hlavíc

 

ŽIŤ ENERGIOU v školách

SIEA okrem technickej pomoci pri obnove budov v tomto projekte, poskytuje širokej verejnosti i verejným inštitúciám bezplatné energetické poradenstvo. Jeho súčasťou sú aj vzdelávacie podujatia pre školy. Svoje vedomosti a zručnosti vo využívaní energie si mali možnosť vyskúšať dnes aj deti vo Volkovciach. Niektoré zo súťažných disciplín absolvoval aj minister T. Malatinský. V základnej škole vo Volkovciach budú môcť deti možnosti využitia energie skúmať aj v nasledujúcich mesiacoch. Poslúži im na to séria pracovných listov s energetickými experimentami Rady tety Ety, ktoré im minister odovzdal. Tieto metodické materiály využívajú pedagógovia vo viac ako 50 školách na Slovensku.

siea_ZS_Volkovce_Malatinskyl4.jpgsiea_ZS_Volkovce_Malatinskyl5.jpgsiea_ZS_Volkovce_Malatinskyl6.jpgMNO_SIEA_SKOLA_Volkovce_03.jpg

siea_ZS_Volkovce_Malatinskyl7.jpgMNO_SIEA_SKOLA_Volkovce_02.jpgMNO_SIEA_SKOLA_Volkovce_88.jpgMNO_SIEA_SKOLA_Volkovce__33.jpg

 

Podrobnejšie informácie o Pilotnom projekte Energetická efektívnosť vo verejných budovách

Podrobnejšie informácie o vzdelávacom programe ŽIŤ ENERGIOU v školách