Záujemcovia o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu môžu podávať žiadosti do konca novembra

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 1. augusta 2011 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie. Záujemcovia môžu podávať žiadosti do konca novembra 2011 Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA). Na dotácie vyčlenilo Ministerstvo hospodárstva SR sumu 2 675 200 €.

 

Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu sú udeľované na základe § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2011.

Keďže sa očakávalo schválenie nového zákona a vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu, žiadosti prijaté do 1. júla tohto roku neboli posudzované. Títo žiadatelia však nebudú musieť predložiť novú žiadosť. Dostanú písomnú výzvu na jej doplnenie o ďalšie prílohy požadované zákonom. Zoznam príloh je špecifikovaný vo výzve na predkladanie žiadostí. SIEA pripravila pre žiadateľov vzory žiadostí o vydanie potrebných potvrdení, odkaz na kontakty inštitúcií, ktoré potvrdenia vydávajú ako aj vzory čestných vyhlásení, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti. Tieto pomocné nástroje, ktoré sú dostupné na stránke www.siea.sk, pomôžu žiadateľom pri získaní potrebných potvrdení.

Pre kotly na biomasu a slnečné kolektory v bytových domoch zostáva výška dotácia nezmenená. Je však obmedzená dotovaná plocha pre kolektory inštalované na rodinné domy. Dotáciu vo výške 200 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov možno získať najviac v rozsahu do 8 m² plochy kolektora. Nad túto plochu sa už dotácie poskytovať nebudú. Dotácie sa budú určovať na tzv. plochu apertúry, ktorá je spravidla uvedená v prílohe certifikátu Solar Keymark.

Kotly na biomasu uvedené do prevádzky po vyhlásení výzvy musia dosahovať účinnosť až 85 %. Pri kotloch uvedených do prevádzky pred vyhlásením výzvy je postačujúca účinnosť 84 %. Požiadavky na účinnosť kotlov boli sprísnené na základe európskej smernice 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. V smernici sa v čl. 13 bode 6 uvádza, že v „prípade biomasy členské štáty podporujú konverzné technológie, ktoré dosahujú konverznú účinnosť aspoň 85% v prípade využitia v domácnostiach“.

Záujemcovia o inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré SIEA poskytuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. K dispozícii je aj bezplatná poradenská linka 0800 199 399.

Prehľad čerpania dotácií

Do konca roku 2010 sa dotácie poskytovali v rámci Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Poskytnutých bolo 4 115 príspevkov v celkovej hodnote vyše 3,9 milióna €. Do konca júna 2011 zaregistrovala SIEA 1434 nových žiadostí o dotácie v celkovej požadovanej sume vyše 1,38 milióna €.

Záujemcovia o inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré SIEA poskytuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. K dispozícii je aj bezplatná poradenská linka 0800 199 399.

Podrobnejšie informácie o dotáciách na slnečné kolektory a kotly na biomasu