Výzva na predloženie ponúk na realizáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách (Súbor 6)

Implementation of energy efficiency measures in public buildings

Verejné budovy v Nitrianskom  a Trnavskom kraji (Súbor 6)

Realizácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách

 

VEREJNÁ SÚŤAŽ
10. 5. 2012


Táto výzva na predloženie ponúk (ďalej len „Výzva”) nasleduje po všeobecnom ozname o verejnom obstarávaní, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke Európskej banky pre obnovu a rozvoj (ďalej len „EBRD”) dňa 12. januára 2012.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA”), na základe Grantovej dohody č.15, podpísanej dňa 20.3.2008 medzi EBRD, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej Republiky a SIEA, má záujem použiť časť prostriedkov z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len „BIDSF grant”) spravovaného EBRD na realizáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách v Nitrianskom a Trnavskom kraji (Súbor 6).

 

SIEA požaduje od záujemcov verejnej súťaže (ďalej len „Záujemca”) predložiť zapečatené ponuky pre nasledovné činnosti hradené z prostriedkov BIDSF grantu:

Rozsah ponuky:

Zmluva na práce a montáž vrátane dodávky materiálov a zariadenia pre zateplenie vonkajších stien budov, striech, podláh a stropov, výmenu otvorových konštrukcií, rekonštrukciu zdroja tepla, vykurovacieho systému, elektroinštalácie osvetlenia a samotného osvetlenia, montáž bleskozvodov, montáž zdravo-technických inštalácií, klampiarske práce, likvidácie odpadu, zabezpečenie výkazníctva pri uskutočňovaní opatrení, školenia pre obsluhujúce osoby, presun materiálu na stavenisko, vykládku, dočasné uskladnenie, spolupráca v rámci jednotlivých fáz, vypracovanie projektov skutkového stavu a energetických certifikátov, spúšťanie a revízie, zabezpečenie kompletného záručného servisu počas záručnej doby pre verejné budovy podrobne popísané v špecifikácii.

Špecifikácia:

Súbor 6 pozostáva z verejných budov, ktoré predstavujú hlavný predmet tejto Výzvy a sú lokalizované v nasledovných obciach:

  • Obecný úrad v obci Bardoňovo
  • Základná škola v obci Nemčiňany
  • Kultúrny dom a obecný úrad v obci Preseľany
  • Kultúrny dom v obci Kovarce
  • Základná škola v obci Pohronský Ruskov
  • Základná a materská škola v obci Volkovce
  • Kultúrny dom a obecný úrad v obci Imeľ

Záujemca môže predložiť svoju ponuku pre tento Súbor. SIEA uzatvorí zmluvu s úspešným Uchádzačom.

 

Súbor 6, kde budú realizované opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti vo forme prác, rekonštrukcií, montáže a dodávok, by mal byť zahájený 1. augusta 2012 a ukončený do 30. novembra 2012. Podrobný popis, oblasť prác a dodávok je uvedený v dokumentácii verejnej súťaže.

 

Verejná súťaž bude uskutočnená v súlade s pravidlami a politikou EBRD pre verejné obstarávanie s výnimkou obmedzení definovaných v pravidlách pre BIDSF grant. Verejná súťaž na predloženie ponúk, ktorá je financovaná v uvedenej oblasti z BIDSF grantu spravovaného EBRD, je otvorená pre Záujemcov zo všetkých oprávnených krajín, ktorými sú: členské krajiny Európskej únie, Švajčiarsko a krajiny, v ktorých EBRD vykonáva činnosť.

 

Splnomocnený zástupca Záujemcu môže bezplatne získať dokumentáciu verejnej súťaže v elektronickej forme na DVD a to iba osobne a na základe písomnej žiadosti na kontaktnej adrese každý pracovný deň od štvrtka 10. mája 2012 v čase od 8:00 do 15:00.

 

Súbor 6 musí mať zábezpeku vo výške 40.000.- EUR alebo rovnocennú sumu v inej mene.


Ponuky musia byť doručené na kontaktnú adresu najneskôr do 26. júna 2012 do 10:00. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 26. júna 2012 o 10:00 v budove SIEA na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave. Záujemcovia, ktorí predložia do požadovaného termínu svoje ponuky, sa môžu otvárania ponúk zúčastniť.

 

Zoznam Záujemcov, ktorí prevzali dokumentáciu k verejnej súťaži, je dostupný k nahliadnutiu iba na kontaktnej adrese.

 

Záujemcovia môžu získať bližšie informácie a nahliadnuť do dokumentácie verejnej súťaže na kontaktnej adrese.

Kontaktná adresa:

Ing. Peter Kovář

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, Bratislava

Tel: 02/58 248 410

Fax: 02/ 53 421 019

office@siea.gov.sk