Termín na zaslanie údajov o spotrene energie v budovách v správe obcí, miest a VÚC bol predĺžený

 

Termín na predkladanie údajov o energetickej spotrebe administratívnych a školských budov, ako aj budov, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť alebo sociálna starostlivosť, bol predĺžený. Obce, mestá a vyššie územné celky môžu údaje o spotrebe energie v budovách zasielať Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) až do 15. decembra 2013.

 

SIEA tak vyšla v ústrety mestám, obciam a vyšším územným celkom, ktoré deklarovali, že na zhromaždenie údajov potrebujú viac času. Na základe zaslaných informácií budú vybrané budovy s najvyšším potenciálom úspor energie, pre ktoré SIEA bezplatne vypracuje energetické audity. Údaje z auditov budú môcť vlastníci a správcovia budov využiť pri príprave projektov na financovanie navrhovaných opatrení z  podporných mechanizmov v programovom období 2014 – 2020.

Audity verejných budov bude SIEA zabezpečovať v rámci pripravovaného projektu, cieľom ktorého je analyzovať potenciál úspor a navrhnúť konkrétne opatrenia na zníženie spotreby energie. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov prostredníctvom aktuálneho Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007-2013). Energetické audity budov vo vlastníctve, respektíve v správe rozpočtových alebo príspevkových organizácií na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja budú priebežne spracovávané od januára 2014 do septembra 2015.

 

Podrobnejšie informácie a formulár na uvedenie údajov o spotrebe energie vo verejných budovách