Potenciál úspor energie vo verejných budovách pomôžu určiť energetické audity

 

Analyzovať potenciál úspor a navrhnúť konkrétne opatrenia na zníženie spotreby energie vo verejných budovách je cieľom pripravovaného projektu, v rámci ktorého by mala Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovať energetické audity pre viac ako 250 budov.

 

Spracované audity budú môcť obce, mestá, vyššie územné celky a štátne inštitúcie využiť pri príprave projektov na financovanie navrhovaných opatrení z  podporných mechanizmov v programovom období 2014 – 2020.

 

Budovy, pre ktoré SIEA bude spracovávať energetické audity, budú vybrané podľa výšky potenciálu úspor energie a plánovaného využívania. O zaslanie potrebných údajov vplývajúcich na spotrebu energie v administratívnych budovách, školských budovách a budovách, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť alebo sociálna starostlivosť, SIEA už požiadala obce, mestá a vyššie územné celky. Údaje je nutné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu energetickeaudity@siea.gov.sk najneskôr do 30.11.2013.

 

Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov prostredníctvom aktuálneho Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007-2013). Energetické audity budov vo vlastníctve, respektíve v správe rozpočtových alebo príspevkových organizácií na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja budú priebežne spracovávané od januára 2014 do septembra 2015.

 

V rámci auditov špecialisti SIEA komplexne zhodnotia efektívnosť využívania energie v konkrétnych verejných budovách. „Využijú pritom namerané prevádzkové údaje o spotrebe energie, ale aj údaje z vybraných inštalovaných kontrolných meraní a navrhnú praktické riešenia, ako spotrebu energie znížiť,” uviedla riaditeľka odboru legislatívy, vzdelávania a metodológie SIEA Kvetoslava Šoltésová. Ako dodala, súčasťou auditov budú aj variantné návrhy energeticky úsporných opatrení vrátane vyčíslenia ich finančnej náročnosti.

 

„Závery energetických auditov budú slúžiť aj na stanovenie potenciálu úspor energie vo verejnom sektore a nasmerovanie prípadnej finančnej podpory v budúcnosti,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Pripravovaný projekt SIEA súvisí s európskou smernicou 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá stanovila rámec pre splnenie cieľov stratégie Európa 2020. K významným povinnostiam vyplývajúcim z tejto smernice patria aj opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť postupné zlepšenie energetickej efektívnosti budov verejnej správy .

 

Bližšie informácie k uvedenému projektu je možné získať na uvedenej e-mailovej adrese alebo telefonicky.

Kontakt:

Monika Janotová, 048/ 4714 630

Peter Kovář, 02/ 58 248 414

Jaroslav Chocholáček, 048/ 4714 603

Kvetoslava Šoltésová, 048/ 4142 656