Projekt Energetické audity verejných budov

Názov projektu:

Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti verejných budov

 

Operačný program:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 2: Energetika

Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 

Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR

 

Miera spolufinancovania:

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF): 85% a ŠR: 15%

 

Kód projektu (ITMS):

25120220320

 

Trvanie projektu:

december 2013 – december 2015

 

Rozpočet projektu:

1 799 760,10 €

 

Miesto realizácie projektu:

Západné, Stredné a Východné Slovensko, miestom realizácie je celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.

 

Cieľ projektu:

Poskytnutie podporného nástroja na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti vo verejných budovách

 

Špecifické ciele:

1. Zlepšiť predpoklady pre optimalizáciu plánovaných opatrení na úsporu energie poskytnutím energetických auditov verejných budov.

2. Analýza potenciálu úspor energie vo verejných budovách za účelom optimalizácie využívania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a poskytovanie  energetických služieb.

Kontakt:

Ing. Peter Kovář

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

peter.kovar@siea.gov.sk

opkahr_logo.jpgLogo_EU_bold_iba_EU.jpg

Plagát s informáciami o projekte