K dispozícii je vzorová zmluva pre garantované energetické služby

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo vzorovú zmluvu pre využitie garantovaných energetických služieb pri projektoch zlepšenia energetickej efektívnosti vo verejnom sektore. K dispozícii je aj metodika, ktorá uvádza postup, ako je možné využiť tento spôsob financovania zo súkromných zdrojov tak, aby sa investície nezapočítavali do verejného dlhu.

Garantované energetické služby (GES) je možné využiť pri verejných projektoch, pri ktorých je predpoklad, že sa vložené vstupné investície vrátia z budúcich úspor energie. Investície financované zo súkromných zdrojov poskytovateľmi GES sú realizované s garantovanou úsporou energie a prenosom rizík na poskytovateľa služieb.

Vzorovú zmluvu pripravilo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti v znení zákona č. 4/2019 Z. z. a podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu. Vzorová zmluva a metodika je zverejnená na stránke MH SR v časti Energetika, Garantovaná energetická služba.
Podľa metodiky bude postupovať aj Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci technickej asistencie pri príprave projektov garantovaných energetických služieb, ktorú má pre verejný sektor zabezpečovať na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR. Ústredné orgány štátnej správy majú využívať technickú asistenciu podľa uznesenia vlády SR č. 321/2018 priebežne.

Rozsah technickej asistencie vyplýva z Koncepcie rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky. Balík služieb poskytovaný SIEA obsahuje zabezpečenie vypracovania energetických posudkov s dôrazom na možnosti využitia garantovanej energetickej služby, pomoc v procese vyhodnocovania posudkov so zameraním na výber vhodných postupov zvyšovania energetickej efektívnosti budov a adekvátnych finančných mechanizmov, pomoc a poradenstvo pri príprave štandardnej dokumentácie pre prípravnú fázu, realizácii verejného obstarávania a príprave dokumentácie pre realizáciu projektu GES.

O technickú asistenciu možno požiadať prostredníctvom zaslania vyplneného dotazníka s údajmi o budove, v rámci ktorej by sa energetické služby využívali. Dotazník je zverejnený na stránke SIEA v časti Podporné programy, Technická asistencia GES. Ak sa preukáže, že projekt je vhodný na využitie energetických služieb, SIEA zaradí záujemcov do zásobníka projektov pre GES. O pomoc vo forme technickej asistencie môžu požiadať subjekty verejného sektora, prioritne je však určená pre subjekty štátnej správy. Samosprávy z regiónov mimo Bratislavského kraja budú mať možnosť pri príprave projektov garantovaných energetických služieb využiť plánovanú dopytovo orientovanú výzvu z Operačného programu Kvalita životného prostredia.