Výzva KaHR-31SP-0802

Prioritná os 3 – Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využítím

Uzávierka prijímania žiadosti o NFP:  13. februára 2009 – v znení usmernenia č. 2

Indikatívna alokácia: 1.000.000.000 SK

Vykonávateľ:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
Sekcia štrukturálnych fondov
Dr. Vl. Clementisa 10
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

–    osobne najneskôr do 13. februára  2009 do 16.00 hod. na vyššie uvedenú adresu SACR.

 

Na základnom obale musí byť uvedené:

– kód výzvy: KaHR-31SP-0802
– názov a adresa vykonávateľa (SACR)
– názov a adresa žiadateľa
– IČO žiadateľa
– názov projektu
– identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo)
– nápis „Žiadosť o NFP“
– nápis „NEOTVÁRAŤ“

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR-31SP-0802

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je predĺženie termínu na predkladanie žiaostí zo 16. januára 2009 na 13. februára 2009.

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:

– Príručka pre žiadateľa 

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31SP-0802

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy KaHR-31SP-0802 (ďalej len „výzva“) a aktualizovať prílohy k výzve. Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov o NFP, usmernení Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva financií SR a praktických skúseností v rámci iných výziev Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:

– Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

– Príloha č. 1 – Opis projektu 

– Príloha č. 9 – Finančná analýza  

– Príloha č. 20  – Podrobný rozpočet projektu 

– Príloha č. 21 – Vyhlásenie o sprístupnení infromácií 

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP:

Výzva na predkladanie žiadosti o NFP pre Opatrenie 3.1

 

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využítím

Dodatok č. 1 k schéme štátnej pomoci

 

Prílohy k schéme štátnej pomoci:

1. Definícia mikro, malých a stredných podnikov

2. Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov

3. Regionálna mapa štátnej pomoci na roky 2007-2013 

PRÍLOHY VÝZVY:

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP – Usmernenie č. 1

1. Formulár žiadosti o NFP – usmernenie č.1

2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

    a) príloha č. 1 – Opis projektu – usmernenie č. 1

    b) príloha č. 9 – Finančná analýza  – usmernenie č. 1

    c) príloha č. 17 – Ukazovateľ hodnotenia firmy

    d) príloha č. 19 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

    e) príloha č. 20  – Podrobný rozpočet projektu – usmernenie č. 1

    f) príloha č. 21 – Vyhlásenie o sprístupnení infromácií – usmernenie č. 1

3. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP

    a) príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

    b) príloha č. 2 – Predmet podpory

    c) príloha č. 3 – Podpisový vzor

4. Príručka pre žiadateľa – usmernenie č. 2

5. Príloha I. Zmluvy o založení ES

6. Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie MSP

7. Štatút výberovej komisie

    a) Dodatok č. 1 k Štatútu Výberovej komisie

8. Rokovací poriadok Výberovej komisie

9. Hodnotiace kritériá 3-1

6. ITMS II Portal v.2.1 – Manuál