Výzva KaHR-113DM-0901

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Kód výzvy: KaHR-113DM-0901

Podopatrenie 1.1.3: Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Dátum vyhlásenia výzvy: 25.máj 2009

Dátum ukončenia výzvy: 24.august 2009

Indikatívna alokácia: 4 000 000€

 

Cieľ pomoci:

• zvýšiť zapojenie podnikov Slovenskej republiky do medzinárodnej deľby práce,

• stimulovať podniky k internacionalizácii svojej činnosti,

• zvýšiť efektívnosť pri realizácii obchodných činností, výsledkov výroby a služieb,

• zlepšiť pozíciu a konkurencieschopnosť slovenských podnikateľských subjektov v obchodnej konfrontácii ich produkcie na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch,

• zvýšiť úroveň prezentačných aktivít podnikov Slovenskej republiky na medzinárodných trhoch na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektmi v krajinách EÚ,

• rozvinúť medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom zlepšenia informatizácie slovenských podnikateľských subjektov v medzinárodnej dimenzii.

Oprávnené aktivity:

1. Prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a v zahraničí

2. Prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí

Oprávnení prijímatelia:

• mikro,malí a strední podnikatelia (MSP)

• veľkí podnikatelia (ktorí nezamestnávajú viac ako 500 zamestancov)

Spôsobilé podnikateľské subjekty:

• výrobné podnikateľské subjekty;

• obchodné firmy, ktorých predmetom podnikania je zastupovanie iných spoločností pri speňažovaní ich výsledkov výroby alebo služieb a ktorí hodnoverne preukážu túto skutočnosť;

• spoločnosti zaoberajúce sa tvorbou a vývojom softvérových riešení, informačných a internetových technológií, projektovania, designu, biotechnológiami a komunikačnými technológiami.

 

Dĺžka trvania projektu:

Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

Forma a výška pomoci:

• Minimálna výška pomoci pre projekty je 20 000 EUR.

• Maximálna výška pomoci prijímateľovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch po sebe nasledujúcich fiškálnych rokov.

• Pomoc je poskytovaná formou NFP. NFP sa neposkytuje zálohovo, ale formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Intenzita pomoci:

je poskytnutá prijímateľom so sídlom v regiónoch patriacich pod Cieľ Konvergencia

• Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj) – do 50% z celkových oprávnených výdavkov na projekt

• Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj okrem Bratislavského kraja) – 40% z celkových oprávnených výdavkov na projekt

Oprávnené výdavky:

V rámci aktivity „Prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a v zahraničí“ sú výdavky na:

• výstavnú plochu, návrh a výstavbu stánku, zápis do katalógu, prepravu vystavovaného tovaru, prevádzkové výdavky na chod stánku, cestovné výdavky maximálne troch zástupcov jedného podnikateľského subjektu (letenky turistickej triedy alebo výdavky na dopravu automobilom na výstavu /veľtrh/, cestovné vo verejnej doprave v mieste konania výstavy /veľtrhu/, výdavky na ubytovanie počas výstavy /veľtrhu/ v zahraničí),

• prezentačné materiály, najmä výdavky na prípravu tlačených a elektronických materiálov, ako sú firemné prospekty, katalógy vyrábanej produkcie, videofilmy a CD nosiče vyhotovené minimálne v dvoch jazykových mutáciách a v maximálnom počte 5000 ks pre jednu mutáciu, pričom za oprávnené výdavky sa považujú výdavky na návrh, výrobu a dodávku produktov a prác vrátane prekladov zo slovenského do cudzieho jazyka.

V rámci aktivity „Prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí“ sú výdavky na:

• dopravu a ubytovanie (letenky turistickej triedy, ubytovanie podľa právnych predpisov o cestovných náhradách pre maximálne troch účastníkov z jednej firmy na dobu maximálne 5 dní),

• výdavky na úhradu účastníckeho poplatku.

 

Oprávnené výdavky z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti sú:

• výdavky, ktoré vznikli odo dňa vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a boli vynaložené počas realizácie projektu,

• výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov u prijímateľa a sprievodnou dokumentáciou.

Žiadateľov upozorňujeme, že :

• na poskytnutie NFP nie je právny nárok. Právny nárok na poskytnutie NFP vzniká žiadateľovi len na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP za predpokladu dodržania všetkých podmienok zadefinovaných v tejto výzve, v dokumentoch súvisiacich s výzvou a podmienok vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP,

• až do uzavierky výzvy je potrebné sledovať interntové stránky SARIO a MHSR, kde budú v príade potreby uverejňované aktuálne informácie a usmernenia súvisiace s výzvou: www.economy.gov.sk , www.opkahr.sk.

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP:

1. Opis projektu.

2. Odberateľsko-dodávateľská zmluva.

3. Elektronické neprepisovateľné médium.

4. Podrobný rozpočet projektu.

5. Finančná analýza.

6. Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy.

7. Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami.

8. Účtovná závierka.

9. Potvrdenie daňového úradu.

10. Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

11. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa.

12. Výpis z registra trestov

13. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce.

14. Potvrdenie dokladujúce, že žiadateľ nie je v úpadku.

15. Zmluva o výhradnom zastúpení alebo čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy

16. Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií.

17. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že kópie žiadosti o NFP a jej príloh sú identické s originálom žiadosti o NFP a jej príloh.

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

19. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že sa voči nemu nenárokuje vrátenie pomoci

20. Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP.

21. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že (názov žiadateľa) nepôsobí v odvetviach, na ktoré sa schéma pomoci nevzťahuje, t.j. v predchádzajúcom účtovnom období nevykazoval žiaden obrat v odvetviach, na ktoré sa schéma pomoci nevzťahuje (čl. E schémy).

22. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že pomoc nebude použitá na podporu investícií, ktoré sa dotýkajú premiestnenia zariadenia, jeho výroby alebo služieb z iného členského štátu EÚ.

xx Čestné prehlásenie o nerelevantnosti príloh

Zoznam zverejnených dokumentov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce DM v znení dodatku č.1

Príručka pre žiadateľa k výzve č. KaHR-113DM-0901

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP k výzve KaHR-113DM-0901

Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP

Žiadosť o NFP – formulár

Príloha I zmluvy o založení ES

Definícia MSP

Metodika na výpočet diskontovanej sadzby

Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci

Hodnotiace kritéria

Výberové kritéria OPKaHR

Užívateľská príručka MSP

ITMS II Portal manuál

Rokovací poriadok výberovej komisie

Štatút výberovej komisie