Usmernenie prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS

S účinnosťou od 15. 7. 2011 nadobudlo platnosť usmernenie pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z výziev administrovaných sekciou ŠF pre rozvoj MSP SIEA k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS.

V zmysle aktuálneho Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém“) je prijímateľ povinný s účinnosťou od 1. mája 2010 zasielať Žiadosť o platbu (Priebežná/Záverečná) prostredníctvom verejného portálu ITMS.

Bližšie informácie k vyplneniu žiadostí o platbu, ktoré nie sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, nájdete v usmernení pre prijímateľa a v povinných prílohách.

Povinné prílohy

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS .doc

Osobitné dojednania .doc

Čestné vyhlásenie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok – verzia A .doc
(platné pre výzvy DOP2008-SIP001 a KaHR-111DM-0901)

Čestné vyhlásenie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok – verzia B .doc
(platné pre výzvu KaHR-111DM-0801)