Usmernenie k zasielaniu údajov o spotrebe energie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – sekcia energetiky vydalo 24. februára 2010 metodické usmernenie č. 1532/2010-3400 k vykonávaniu ustanovenia § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 476/2008 Z. z., podľa ktorého sú ústredné orgány štátnej správy a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti s výnimkou orgánov štátnej správy podľa § 12 zákona č. 476/2008 Z. z. povinné každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému údaje o svojej celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Znenie metodického usmernenia MH SR č. 1532/2010-3400 .rtf

Príloha č. 1 k metodickému usmerneniu MH SR .xls

Manuál k vypĺňaniu elektronických formulárov.pdf