Výzva KaHR-31DM-0901

Prioritná os 3 – Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Dátum vyhlásenia výzvy: 25. mája 2009

Uzávierka prijímania žiadosti o NFP: 24. augusta 2009 – Výzva bola dňa 1. júna 2009 zrušená

Indikatívna alokácia: 8.000.000 €

Vykonávateľ:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Dr. V. Clementisa 10

821 02 Bratislava
tel.: 02 / 50 700 831
fax: 02 / 55 571 654
e-mail: info@sacr.sk

internetová stránka: www.sacr.sk

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

– osobne najneskôr do 24. augusta 2009 do 16:00 hod, alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 24. augusta 2009 na vyššie uvedenú adresu SACR.

 

Na základnom obale musí byť uvedené:

– kód výzvy: KaHR-31DM-0901
– názov a adresa vykonávateľa (SACR)
– názov a adresa žiadateľa
– IČO žiadateľa
– názov projektu
– identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo)
– nápis „Žiadosť o NFP”
– nápis „NEOTVÁRAŤ”

 

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

– na získanie NFP nie je právny nárok
– až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SACR, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou

Upozornenie: Zrušenie výzvy KaHR-31DM-0901

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s § 13, bod (7) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj , čl. 4.2.2, bod 23 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 ruší dňom 1. júna 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR–31DM–0901 v rámci OP KaHR, Prioritná os 3 – Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Dôvodom zrušenia výzvy je zmena dátumu začiatku oprávnenosti výdavkov v rámci realizácie projektu (t.j. realizáciu projektu bude možné začať už od termínu vyhlásenia výzvy, nie až od termínu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP).
Žiadosti o nenávratný finančný príspevku podané do termínu zrušenia výzvy Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej len „SACR”) vráti žiadateľom.

Zároveň si dovoľujeme upriamiť pozornosť žiadateľov na internetové stránky MH SR a SACR, kde budú zverejnené aktuálne informácie súvisiace so zrušenou výzvou, resp. jej opätovným vyhlásením.

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP:

Výzva na predkladanie žiadosti o NFP pre Opatrenie 3.1

PRÍLOHY VÝZVY:

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

1. Formulár žiadosti o NFP

2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

    a) príloha č. 1 – Opis projektu

    b) príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu

    c) príloha č. 5 – Finančná analýza 

    d) príloha č. 6 – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy

    e) príloha č. 15 – Stanovisko VÚC k žiadosti o NFP

    f) príloha č. 16 – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií 

    g) príloha č. 17 – Čestné vyhlásenie

    h) príloha č. 18 – Čestné vyhlásenie

    i) príloha č. 19 – Čestné vyhlásenie

    j) príloha č. 20 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

   k) príloha č. 23 – Čestné vyhlásenie

   l) príloha č. 25 – Špecifikácia pozemkov, na ktorých bude realizovaný projekt

3. Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 10 

4. Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP

5. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.zip

6. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kňod KaHR-31DM-0901

7. Príloha I. Zmluvy o založení ES

8. Štatút výberovej komisie

9. Rokovací poriadok výberovej komisie

10. Hodnotiace kritériá

11. Výberové kritériá 

 

Ďalšie dôležité dokumenty na stiahnutie: 

Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

ITMS II Portal v.2.1 – Manuál

Užívateľská príručka MSP