Výzva KaHR-31DM-0801

Prioritná os 3 – Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Uzávierka prijímania žiadosti o NFP: 12. septembra 2008

Indikatívna alokácia: 500.000.000 SK

Vykonávateľ:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Sekcia štrukturálnych fondov
Dr. Vl. Clementisa 10
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

– osobne najneskôr do 12. septembra 2008 do 16.00 hod. na vyššie uvedenú adresu SACR.

 

Na základnom obale musí byť uvedené:

– kód výzvy: KaHR-31DM-0801
– názov a adresa vykonávateľa (SACR)
– názov a adresa žiadateľa
– IČO žiadateľa
– názov projektu
– identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo)
– nápis „Žiadosť o NFP“
– nápis „NEOTVÁRAŤ“

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-0801

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP kód výzvy KaHR-31DM-0801 a aktualizovať prílohy k výzve a k žiadosti o NFP. Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov o NFP, usmernení Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva financií SR a praktických skúseností v rámci iných výziev OP KaHR.


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:

– Žiadosť o NFP
– Príloha č. 1 k žiadosti o NFP – Opis projektu
– Príloha č. 3 c) k žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu
– Príloha č. 5 k žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy
– Príručka pre žiadateľa

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP:

Výzva na predkladanie žiadosti o NFP pre Opatrenie 3.1

 

Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Prílohy k schéme pomoci de minimis:

1. Definícia mikro, malých a stredných podnikov

2. Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci de minimis a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov

3. Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci

 

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Formulár žiadosti o NFP – usmernenie č.1

2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

    a) príloha č. 1 – Opis projektu – usmernenie č.1

    b) príloha č. 3c žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu – usmernenie č.1

    c) príloha č. 4 žiadosti o NFP – Finančná analýza 

    d) príloha č. 5 žiadosti o NFP – Ukazovateľ hodnotenia firmy – usmernenie č.1

    e) príloha č. 20 žiadosti o NFP – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

3. Príručka pre žiadateľa 3-1 – usmernenie č.1

4. Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie MSP

5. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP

    a) príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

    b) príloha 2 – Predmet podpory – povinné údaje

    c) príloha 3 – Podpisový vzor 

6. Príloha I. Zmluvy o založení ES

7. Hodnotiace kritériá 3-1

8. Štatút výberovej komisie

9. Rokovací poriadok výberovej komisie