Výzva KaHR-13SP-1201

 

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 31. január 2013

Indikatívna alokácia: 34 000 000 EUR

Oznámenie pre žiadateľov

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (kód výzvy KaHR-13SP-1201), že na základe výnimky udelenej Centrálnym koordinačným orgánom zo Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, došlo k úprave procesu schvaľovania žiadostí o NFP. Predmetná úprava umožňuje súbežný priebeh procesu overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci s procesom odborného hodnotenia po ukončení kontroly formálnej správnosti.

Žiadatelia, ktorých žiadosti splnili kritériá formálnej správnosti, budú v priebehu procesu odborného hodnotenia vykonávateľom písomne informovaní o rozsahu dokumentov, ktoré je žiadateľ povinný predložiť pre účely preukázania splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Vykonávateľ zároveň podá žiadateľovi informáciu o podmienkach poskytnutia pomoci, ktoré budú overované systémom tzv. centrálneho dožadovania dokladov. Centrálne dožadovanie predstavuje overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci priamo poskytovateľom, resp. vykonávateľom (bez potreby predloženia dokladov zo strany žiadateľa) vyžiadaním dokladu od príslušnej inštitúcie (napr. Inšpektorátu práce) alebo preverením údajov v elektronickom informačnom systéme (napr. Obchodný vestník).

Cieľom uvedených zmien je predovšetkým zrýchlenie a zefektívnenie procesu schvaľovania žiadostí o NFP a tiež zníženie administratívnej záťaže žiadateľov zavedením centrálneho dožadovania dokladov. Uvedenými úpravami nedochádza k zmene podmienok poskytnutia pomoci, zmeny majú pre žiadateľov len informatívny charakter.

Cieľ pomoci

Cieľom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb prostredníctvom podpory inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja u podnikateľov, t.j. podporou zavádzania inovácií pre technológie (nie ich nákupy), postupy, alebo výrobky.

Územná oprávnenosť

V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc oprávneným žiadateľom, ktorí majú sídlo v jednom z uvedených regiónov patriacich pod Cieľ Konvergencia 7:

– Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj);

– Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj);

– Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Pre posúdenie kritérií oprávnenosti je rozhodujúce sídlo žiadateľa bez ohľadu na umiestnenie výrobných, resp. výskumných  prevádzok.

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2 ods. (2) písm. a) a b) Zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať  jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú ďaľšie podmienky stanovené vo výzve.

Podnikateľské subjekty musia mať v ŽoNFP definovaného riešiteľa výskumnej alebo vývojovej úlohy.

Oprávnené projekty  a oprávnené aktivity

Podporovaná časť výskumného a /alebo vývojového projektu musí v plnej miere patriť do jednej alebo viacerých z dvoch nasledujúcich kategórií 1. Priemyselný výskum  a 2. Experimentálny vývoj.

Forma, výška a spôsob financovania

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (NFP).

NFP sa poskytuje refundáciou (spôsob financovania) na základe predložených uhradených účtovných dokladov. Účtovné doklady preukazujú výšku výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 30 000 EUR.

Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto výzvy nesmie presiahnúť  2 mil. EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. EUR.  Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené.

Maximálna intenzita pomoci závisí od typu oprávneného projektu a zároveň od veľkosti oprávneného žiadateľa.

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

Tel.:+421/2/ 58 248 401

Fax.+421/2/53 421 019

e-mail:fondy@siea.gov.sk

internetová stránka : www.siea.gov.sk

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

– osobne najneskôr do 31. januára 2013 do 16. 00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,  alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. inou zásielkovou službou najneskôr do 31. januára 2013 na vyššie uvedenú adresu SIEA

Na základnom vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

– kód výzvy: KaHR-13SP-1201;

– názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

– názov a adresa žiadateľa;

– IČO žiadateľa;

– názov projektu;

– identifikátor žiadosti o NFP ( 6 miestne číslo);

– nápis „Žiadosť o NFP“;

– nápis „NEOTVÁRAŤ“.

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

– na získanie NFP nie je právny nárok;

– až do uzávierky výzvy na predkladanie žiadosti o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (http:/www.mhsr.sk) a SIEA (https://www.siea.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

Usmernenie č. 1  k Výzve KaHR-13SP-1201, zverejnené 23. novembra 2012 

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP (ďalej len „usmernenie“) je:

1) upraviť termín ukončenia výzvy;

2) upraviť výšku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu;

3) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-13SP-1201 (ďalej len „výzva“);

Usmernením sa stali neaktuálne nasledujúce dokumenty:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-13SP-1201

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13SP-1201

– Príloha č. 6 ŽoNFP – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

Usmernenie č. 2  k Výzve KaHR-13SP-1201, zverejnené 21. decembra 2012

Cieľom Usmernenia č.2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-13SP-1201(dalej len „usmernenie“) je
1)    zmena  dátumu uzávierky výzvy na 31. január 2013;
2)    spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-13SP-1201 (ďalej len „výzva“);
3)    zmena povinnej prílohy č. 5 ŽoNFP – Finančnej analýzy na Index bonity.

UPOZORNENIE:

Súbor prílohy č. 5 – Index bonity v znení usmernenia č. 2 (formát MS Excel) bol opravený 10. januára 2013

Súbor prílohy č. 5 – Index bonity v znení usmernenia č. 2 (formát MS Excel) bol opravený 9. januára 2013


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
–  Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-13SP-1201
–  Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13SP-1201
–  Zoznam povinných príloh k ŽoNFP
–  Príloha č. 5 ŽoNFP Finančná analýza

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP v znení usmernenia č. 2

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č. 3 (vrátane príloh) – neaktuálna

UPOZORNENIE: 

MH SR ako Riadiaci orgán pre OP KaHR zverejnilo dňa 17. 12. 2013 Schému štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č.4. Predmetom dodatku je predĺženie platnosti schémy do 31. decembra 2014.

1. Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č. 4 (vrátane príloh)  – aktuálna

2. Zoznam povinných príloh k ŽoNFP

3. Formulár ŽoNFP

4. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

UPOZORNENIE: súbor prílohy č. 5 – Index bonity v znení usmernenia č. 2 (formát MS Excel) bol opravený 10. januára 2013

UPOZORNENIE: súbor prílohy č. 5 – Index bonity v znení usmernenia č. 2 (formát MS Excel) bol opravený 9. januára 2013

5. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-13SP-1201 v znení usmernenia č. 2

6. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh v znení usmernenia č. 1

7. Hodnotiace kritériá

8. Výberové kritériá

9. Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR-13SP-1201 v znení usmernenia č. 1

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR-13SP-1201 v znení usmernenia č. 2