Výzva KaHR-111SP-1101

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 16. decembra 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Kód výzvy: KaHR–111SP–1101

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 19. marca 2012

Indikatívna alokácia: 44 000 000 €

Cieľ pomoci

Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle .

Územná oprávnenosť

V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc oprávneným žiadateľom, ktorí plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov v jednom z uvedených regiónov patriacich pod Cieľ Konvergencia7:

– Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj);

– Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj);

– Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Oprávnenosť žiadateľa

Žiadateľmi nemôžu byť podniky v ťažkostiach. Žiadateľom nemôže byť ani podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.

Oprávnené projekty a oprávnené aktivity

Pomoc je určená na projekty v oblasti zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách, ktoré sú zamerané na niektorú z uvedených aktivít:

– hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení;

– hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie.

Forma, výška, a spôsob financovania

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (NFP).

NFP sa poskytuje refundáciou (spôsob financovania) na základe predložených uhradených účtovných dokladov. Účtovné doklady preukazujú výšku výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 60 000 EUR.

Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto výzvy nepresiahne 5 mil. EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť v prípade projektov s miestom realizácie projektu:

-stredné a východné Slovensko výšku 10 mil. EUR na projekt

-západné Slovensko výšku 12,5 mil. EUR na projekt

Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené.

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

tel.: +421 / 2/ 58 248 401

fax: +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: fondy@siea.gov.sk

internetová stránka: www.siea.gov.sk

—————————————————————————————————————–

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

– osobne najneskôr do 19. marca 2012 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,

– alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. inou zásielkovou službou najneskôr do 19. marca 2012 na vyššie uvedenú adresu SIEA.

Na základnom-vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

* kód výzvy: KaHR–111SP–1101

* názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

* názov a adresa žiadateľa;

* IČO žiadateľa;

* názov projektu;

* identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo);

* nápis „Žiadosť o NFP“;

* nápis „NEOTVÁRAŤ“.

—————————————————————————————————————–

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

– na získanie NFP nie je právny nárok;

– až do uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (http://www.mhsr.sk ) a SIEA (https://www.siea.sk ), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

—————————————————————————————————————–

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 21. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1101 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP–1101;

2) upraviť podmienky preukazovania majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností, na ktorých sa bude realizovať projekt;

3) upraviť postupy výkonu prieskumu trhu a doplnenie postupu prieskumu trhu pri špecifických situáciách na trhu spolu s doplnením prílohy č. 2 ŽoNFP.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č.4;

– Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 111SP – 1101;

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111SP – 1101;

– Príloha č. 2 ŽoNFP Krycí list prieskumu trhu;

– Príloha č. 6 ŽoNFP Modelové vyhlásenie na kvalifikovania sa ako MSP.

Zoznam dokumentov, ktoré sa Usmernením č.1 stali neaktuálnymi:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

1. Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách vrátane príloh v znení dodatku č.4;

4. Povinné prílohy k ŽoNFP – formuláre;

5. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–111SP–1101;

Kompletná dokumentácia k výzve

—————————————————————————————————————–

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 28. februára 2012 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1101 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP–1101;

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Príručka pre žiadateľa v znení usmernenia č.1 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód KaHR – 111SP – 1101;

Zoznam dokumentov, ktoré sa Usmernením č.2 stali neaktuálnymi:

5. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–111SP–1101 v znení usmernenia č.1

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–111SP–1101 v znení usmernenia č.1

—————————————————————————————————————–

Aktuálne podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP v znení usmernenia č.1

Prílohy výzvy:

1. Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách vrátane príloh v znení dodatku č.5;

2. Formulár žiadosti o NFP;

3. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP;

4. Povinné prílohy k žiadosti o NFP – formuláre v znení usmernenia č.1 (zip)

5. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–111SP–1101 v znení usmernenia č.2

6. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh;

7. Hodnotiace kritériá;

8. Výberové kritériá;

9. Príručka ITMS PORTAL PO 2007-2013;

10. Užívateľská príručka MSP;

11. Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

12. Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

13. Príručka pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–111SP–1101 v znení usmernenia č.2