Odporúčanie k verejnému obstarávaniu v rámci OP KaHR


Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA pripravilo odporúčanie k verejnému obstarávaniu a pokyny pre výkon administratívnej kontroly verejného obstarávania v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR).  K dispozícii je i prehľad najčastejších nedostatkov pri verejnom obstarávaní.

 

Odporúčanie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast k verejnému obstarávaniu a pokyny pre výkon administratívnej kontroly verejného obstarávania sú všeobecné, takže nemusia zohľadňovať osobitné postupy, ktoré sú upravené v príslušných príručkách pre žiadateľa, v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) alebo vo Všeobecných zmluvných podmienkach (VZP), ktoré tvoria prílohu č. 1 zmluvy. V prípade rozporu s Odporúčaním platia v plnom rozsahu ustanovenia uvedené v príručke pre žiadateľa, v zmluvách NFP a vo VZP.


Odporúčanie  k verejnému obstarávaniu

 

Najčastejšie idenitifkované nedostatky pri kontorle verejného obstarávania