Monitorovanie spotreby energie v kotolniach bytových domov


Bytové domy s vlastnými kotolňami mali do konca apríla 2015 zasielať po prvý raz do Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti údaje o ročnej spotrebe energie na výrobu tepla a teplej vody a príslušných nákladoch. Správcovia, ktorí svoje budovy nenahlásili do konca apríla 2015 a nemajú ich evidované v monitorovacom systéme ani z minulosti, majú možnosť dodatočne vyplniť formulár pre bytové domy s vlastnou kotolňou.


„Zhromaždené údaje by mali napomôcť rozlíšiť, ako efektívne v domových kotolniach premieňajú palivo na energiu,” uviedol Eduard Jambor, riaditeľ odboru komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá prevádzkuje Monitorovací energetickej efektívnosti. Spotreba tepla vo veľkých bytových budovách s podlahovou plochou nad 1000 m2, do ktorých sa teplo dodáva zo systémov centralizovaného zásobovania teplom, sa monitoruje už od roku 2011. „Dôvodom rozšírenia povinnosti aj na bytové domy s vlastnými kotolňami je požiadavka Európskej únie, aby sa plnenie cieľov v znižovaní konečnej ako aj primárnej energetickej spotreby sledovalo vo všetkých sektoroch prostredníctvom konkrétnych projektov a odberných miest,” dodal E. Jambor.

 

Spotreba energie v budovách, reprezentovaná domácnosťami, obchodom a službami, sa na konečnej energetickej spotrebe podieľa až 38 %, čo predstavuje najvyšší podiel zo všetkých sektorov. Prevažuje spotreba energie na vykurovanie a prípravu teplej vody. Slovensko sa zaviazalo znížiť od roku 2014 do roku 2020 konečnú energetickú spotrebu kumulatívne o 26 565 GWh. Rozšírenie povinnosti je jednou z foriem, ako má Slovenská republika ako členský štát Európskej únie preukázať, že sa podieľa na plnení Stratégie Európa 2020. Zmena súvisí s nadobudnutím účinnosti smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Novú povinnosť predpisuje zákon o tepelnej energetike 657/2004 Z. z., konkrétne jeho novela č. 100/2014 Z. z.

Využitie údajov z monitorovania

Poskytované údaje budú slúžiť aj na nastavenie finančných mechanizmov na realizáciu opatrení na úsporu energie. Mnohé bytové domy na zatepľovanie už využili alebo plánujú využívať úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo podporu z Európskych investičných a štrukturálnych fondov. Aby však bolo možné na takéto mechanizmy zabezpečiť finančné prostriedky, je potrebné mať dôkladný prehľad o spotrebe energie a potenciáli úspor energie pre konkrétne skupiny odberateľov.
Údaje budú využité aj na prípravu tepelnej mapy, ktorú musí SR spracovať v roku 2015 a pravidelne aktualizovať. Podľa tepelnej mapy bude stanovený potenciál efektívneho využívania primárnych energetických zdrojov pri spoločnej výrobe elektriny a tepla. Vzhľadom na vysokú závislosť od dovozu niektorých primárnych energetických zdrojov zo zahraničia, v SR napr. zemného plynu, je plnenie takéhoto cieľa významné aj z hľadiska zaistenia bezpečnosti dodávok energie.

Rozsah monitorovaných údajov

Vlastníci a správcovia bytových domov s vlastnými kotolňami majú poskytovať údaje o množstve energie spotrebovanej na výrobu tepla, o množstve tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody, o skutočných nákladoch na výrobu tepla a o celkovej podlahovej ploche. Údaje o energii spotrebovanej na výrobu tepla by mali byť jasné z dodávateľských faktúr. Informácie o spotrebe energie na ohrev teplej vody sa dajú odvodiť zo spotrieb teplej vody v letných mesiacoch, teda v čase, keď sa nevykuruje. Stačí ak si počas letných mesiacov mimo vykurovacej sezóny zaznamenajú spotrebu plynu a vody na prípravu teplej vody, ideálne v mesačných intervaloch. Pri vyčíslovaní skutočných nákladov na výrobu tepla je okrem samotného paliva nutné zohľadniť aj náklady na povinnosti spojené s prevádzkou, bezpečnosťou a pravidelnou údržbou domovej kotolne. Do celkových nákladov, v monitorovacom systéme konkrétne priečinku nazvaného Iné náklady zdroja, treba zahrnúť tiež nákup pomocnej energie, napríklad elektriny, ale aj investície do zariadení na výrobu tepla, napríklad kotla, prípadne slnečného tepelného kolektora, samozrejme s príslušenstvom.

Ako zasielať údaje

Registrácia v monitorovacom systéme je bezplatná. Správcovia, ktorí svoje budovy nenahlásili do konca apríla 2015 a nemajú ich evidované v monitorovacom systéme ani z minulosti, majú možnosť dodatočne vyplniť formulár pre bytové domy s vlastnou kotolňou zverejnený na stránke SIEA v časti Monitorovacísystém – Registrácia do monitorovacieho systému. Vo formulári treba uviesť údaje o správcovi, prípadne vlastníkovi budovy, o kontaktnej osobe a o samotnej budove. Po spracovaní týchto údajov im budú priebežne zasielané prihlasovacie údaje pre vstup do monitorovacieho systému.

Bezplatné poradenstvo pri monitorovaní

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so zadávaním údajov do monitorovacieho systému sú k dispozícii energetickí konzultanti z poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici alebo v Košiciach. Využiť pritom možno bezplatnú poradenskú linku 0800 199 399. Podrobnejšie informácie k možným úsporám energie sú zverejnené na stránke bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Poradenské centrá ŽIŤ ENERGIOU

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Jiráskova 5
911 01 Trenčín
poradenstvo.tn@siea.gov.sk 
Banská Bystrica

 

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
poradenstvo.bb@siea.gov.sk 

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Krivá 18
041 94 Košice
poradenstvo.ke@siea.gov.sk