Prezentácie zo seminárov Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

 

Domácnosti budú mať jedinečnú príležitosť obstarať si vďaka štátnej a európskej podpore kvalitné a efektívne systémy na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. O tom, na čo si majú dať pri výbere pozor, ale aj aké sú aktuálne ceny spoľahlivých technológií  hovorili v auguste 2015 odborníci na seminároch Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Na seminároch Slovenská inovačná a energetická agentúra predstavila podmienky národného projektu Zelená domácnostiam, vďaka ktorému by malo byť podporených viac ako 15-tisíc inštalácií zariadení v rodinných a bytových domoch. Hoci je projekt zatiaľ len v prípravnej fáze a vlastníci rodinných a bytových domov ešte nemôžu požiadať o poukážky, mnohí využívajú čas do spustenia projektu, aby sa v problematike zorientovali. Zástupcovia domácností boli aj na seminároch v Trnave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Väčšinu zo 450 účastníkov seminárov tvorili odborníci, ktorí sa venujú predaju a inštalácii systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

SIEA_Seminar_Vyuzivanie_OZE_v_domacnostiach_Trnava_17082015.jpgSIEA_Seminar_Vyuzivanie_OZE_v_domacnostiach_BB_18082015_01.jpgSIEA_Seminar_Vyuzivanie_OZE_v_domacnostiach_KE_20082015_01.jpgSIEA_Seminar_Vyuzivanie_OZE_v_domacnostiach_KE_20082015_02.jpg

Prednášajúci špecialisti sa zhodli na tom, že podmienky podpory vrátane výšky plánovaných sadzieb sú nastavené tak, aby si domácnosti mohli zadovážiť spoľahlivé a efektívne systémy, pri ktorých budú môcť rátať aj s primeranou životnosťou. Zároveň však upozornili, že na trhu je dostupná široká ponuka technológií rôznej kvality a bude len na rozhodnutí domácností, či si vyberú také, ktoré im prinesú dlhodobý úžitok, alebo siahnu po najlacnejšom riešení, ktoré pri prevádzke nemusí dosiahnuť prezentované výsledky. Vo svojich prednáškach venovali osobitnú pozornosť tomu, čo zohľadniť pri výbere zhotoviteľov, zariadení i celých systémov. V tejto súvislosti zástupcovia SIEA zdôraznili, že stanovené technické podmienky sa týkajú predovšetkým samotných zariadení a efektívnosti, s akou zabezpečujú premenu energie, ale voľba kvalitatívnych parametrov zariadení či iných komponentov, bez ktorých by systém funkčný nebol, je na rozhodnutí domácností.

Tie majú možnosť pri zvažovaní investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytujú odborní konzultanti SIEA v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach e-mailom, osobne alebo telefonicky. Základné informácie o využívaní obnoviteľných zdrojov energie sú k dispozícii na www.zitenergiou.sk.

SIEA_Seminar_Vyuzivanie_OZE_v_domacnostiach_BB_18082015_03.jpgSIEA_Seminar_Vyuzivanie_OZE_v_domacnostiach_TT_17082015_01.jpgSIEA_Seminar_Vyuzivanie_OZE_v_domacnostiach_BB_18082015_02.jpgSIEA_Seminar_Vyuzivanie_OZE_v_domacnostiach_TT_17082015_04.jpgSIEA_Seminar_Vyuzivanie_OZE_v_domacnostiach_TT_17082015_06.jpgSIEA_Seminar_Vyuzivanie_OZE_v_domacnostiach_TT_17082015_07.jpgSIEA_Seminar_Vyuzivanie_OZE_v_domacnostiach_TT_17082015_09.jpgSIEA_Seminar_Vyuzivanie_OZE_v_domacnostiach_TT_17082015_08.jpg

Záujemcovia o podporu, ale aj odborná verejnosť môžu podrobné informácie získať aj na ďalších seminároch, ktoré SIEA organizuje  7. septembra 2015 v Martine a 10. septembra  2015 v Bratislave. Podmienkou účasti je opäť včasná registrácia na podujatia. Program seminárov a registračný formulár je zverejnený v časti Aktuality na stránke SIEA.

Z množstva otázok, ktoré boli položené od zverejnenia podmienok, SIEA vybrala najčastejšie a najdôležitejšie a spolu s odpoveďami ich zverejnila na stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Prehľad najčastejších otázok k projektu Zelená domácnostiam  bude priebežne dopĺňaný.

Prezentácie

Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Aké technické podmienky musia spĺňať podporované zariadenia
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Tepelné čerpadlá
Peter Tomlein, Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku
Solárne kolektory
Ján Tomčiak, Inštitút pre energeticky pasívne domy
Kotly na biomasu
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Fotovoltické panely
Pavel Šimon, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu

Veterné turbíny
Ernest Ježík, Slovenská asociácia pre veternú energiu

Podujatia sa konajú v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.