Navýšenie alokácie finančných prostriedkov na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101


Ministerstvo hospodárstva SR oznámilo, že alokácia finančných prostriedkov na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101 bola na navýšená na 18,5 mil. EUR. V rámci tejto výzvy sa uchádzajú o príspevok projekty súvisiace s inovatívnymi technológiami, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity.

 

Ministerstvo hospodárstva ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast rozhodlo o zvýšení alokácie finančných prostriedkov na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101 potom, čo boli uvoľnené finančné prostriedky vo výzvach opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery, pri ktorých v súčasnosti prebieha konanie o žiadosti.

 

V rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101, ktorá je zameraná na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, v súčasnosti prebiehajú záverečné úkony pred ukončením procesu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Vydávanie rozhodnutí o schválení, resp. neschválení žiadostí je možné očakávať v priebehu najbližších týždňov.

 

Podrobnejšie informácie o výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101