Vyhlásenie výzvy pre podnikateľské subjekty

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. 9. 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podnikateľské projekty súvisiace s nákupom inovatívnych technológií, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity. Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Výzva s kódom KaHR-111SP/LSKxP-1101 je vyhlásená v rámci Prioritnej osi 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu.

 

Termín predkladania žiadostí je do 29. februára 2012.

 

Podrobnejšie informácie o výzve.