Usmernenie pre prijímateľov pomoci z končiaceho OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) upozorňuje prijímateľov pomoci, ktorí ešte realizujú projekty podporené z končiaceho Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast OP KaHR), na stanovené limitné termíny, dokedy je možné podávať žiadosti o platbu.

 

Ďalšie termíny vyplývajú z usmernenia k ukončovaniu pomoci zo štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007 – 2013, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR. Usmernenie č. 1/2013 – U (verzia 2.0) z 09. 09. 2015 je k dispozícii na stránke ministerstva tu: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8881 

 

Pre väčšinu prijímateľov z OP KaHR, ktorých projekty v realizácii SIEA administruje, je rozhodujúci posledný termín na predloženie žiadostí o platbu do 31.01.2016. SIEA však odporúča podať žiadosti s dostatočným časovým predstihom, pretože v prípade, ak budú v krajných termínoch podané nekompletné žiadosti, hrozí ich nepreplatenie z dôvodu, že nebude časový priestor na ich prípadné doplnenie.

 

SIEA upozorňuje, že oprávnené výdavky budú môcť byť iba tie, ktorých úhrada dodávateľovi zo strany prijímateľa bude zrealizovaná do 31.12.2015, t.j. odoslaná z účtu prijímateľa, pri dodržaní schváleného harmonogramu realizácie konkrétneho projektu uvedeného v zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku.


Konečné termíny predloženia žiadostí o platbu:
Predloženie žiadosti o platbu pri predfinancovaní (najmä obce) – do 30. 10. 2015
Predloženie žiadosti o platbu pri zúčtovaní predfinancovania – do 31. 01. 2016
Predloženia žiadosti o platbu alebo záverečnej žiadosti o platbu formou refundácie – do 31. 01. 2016

 

SIEA v tejto súvislosti zároveň pripomína, že prijímatelia, ktorí požadujú preplatenia žiadosti ešte v roku 2015, musia predložiť žiadosti o platbu ešte v priebehu októbra 2015.

 

V prípade akýchkoľvek otázok je možné osloviť manažérov sekcie ŠF EÚ SIEA, ktorí sa konkrétnym projektom zaoberajú.