Usmernenie k Verejnému obstarávaniu pre prijímateľov k uzatváraniu zmlúv na dodanie tovarov

SIEA upozorňuje Prijímateľov NFP, aby venovali náležitú pozornosť príprave a uzatváraniu zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania.


Jedným z častých nedostatkov zmlúv uzatváraných s dodávateľmi je nedostatočne špecifikovaný predmet zmluvy. Najmä v prípadoch dodávky tovarov (napr. technologických zariadení) je potrebné v zmluve jednoznačne špecifikovať názov, typové označenie, model a pod. dodávaného zariadenia. Ďalšie technické, funkčné a výkonnostné parametre predmetu zmluvy odporúčame uvádzať v prílohe zmluvy.

 

V prípade zložitých technologických súborov a liniek, ktoré sú skladané „na mieru“ objednávateľa a nie je bežne používané typové označenie, je nutné v čo najpodrobnejšej miere špecifikovať jednotlivé komponenty, z ktorých sa technologický súbor skladá.

 

Predmet uzatvorenej zmluvy nesmie byť v rozpore s ponukou predloženou uchádzačom v procese verejného obstarávania.

 

V Bratislave dňa 19.11.2014